LogoKSH Glava Home

KATEDRA ZA SPLOŠNO HIDROTEHNIKO
Chair of Hydrology and Hydraulic Engineering

UL FGG

Strokovna dejavnost

Na Katedri za splošno hidrotehniko imamo dobro razvito tudi strokovno dejavnost. Po letu 2000 smo intenzivno sodelovali pri sanaciji večjih zemeljskih plazov v Sloveniji, pri njihovem hidrološkem monitoringu, modeliranju drobirskih tokov in ocenjevanju možnosti njihovega nastanka ter območij delovanja. Razvijali smo metodologijo ocenjevanja ogroženosti zaradi delovanja zemeljskih plazov in drobirskih tokov. Na tem področju smo skupaj s Katedro za mehaniko tal pridobili za UL FGG naziv Center odličnosti za raziskave na področju varstva pred zemeljskimi plazovi.

Na področju urejanja vodotokov je katedra, ki je po intenzivnih raziskavah transporta sedimentov v devetdesetih letih prejšnjega stoletja prispevala v svetovno zakladnico znanj na področju fluvialne abrazije in razvila patentirani prototip merilnika za določanje dinamičnih sil na gibanje prodnikov v turbulentnih tokovih, preusmerila svojo energijo v sonaravno urejanje vodotokov ter je razvijala metodologijo vrednotenja ekomorfoloških lastnosti vodotokov.

Področje hidrotehničnih objektov in izrabe vodnih sil se ukvarja z osnovami pregradnega inženirstva ter proizvodnje električne energije na vodnih elektrarnah.

Sodelovali smo pri vodenju aktivnosti umeščanja hidroelektrarn in infrastrukturnih objektov v prostor (HE Moste, HE Medvode, HE Blanca, HE Krško, vodooskrbni sistem Padež, logistični center Phoenix) in vodenju investicij (HE Moste, Oskrba Obale s pitno vodo), bili smo nosilci izdelave projektnoštudijske dokumentacije HE na srednji Savi, naredili smo inventarizacijo vseh hidroenergetskih zmogljivosti v Sloveniji, sodelovali pri pripravi akcijskega programa umeščanja v prostor ter nudili svetovanje investitorju v fazi odločanja o investicijah v hidroenergetiko v JV Evropi (BiH, Albanija), pri tehničnih vprašanjih na vodooskrbnih sistemih (Rižanski vodovod, Ljubljanski vodovod, lokalni vodovodi idr.) in tehničnih vprašanjih pri infrastrukturnih ureditvah (avtoceste, železnice ipd.).

Nekaj strokovnih nalog, ki smo jih opravili v zadnjem času:
- Izdelava tabele s podrobnimi informacijami o smrtnih žrtvah v Sloveniji 1926 - 2015
- Izdelava vodne bilance in načrta obratovanja vodnega sistema Brdo pri Kranju, naročnik: Javni gospodarski zavod BRDO
- Določitev in spremljanje ekološkega pretoka za odvzem požarne vode, naročnik: Termoelektrarna Brestanica d.o.o.
- Izdelava analize »Preparation of New Revision of PMF Study and Conceptual Design Package for Flood Protection of NPP Krško«, investitor: Nuklearna elektrarna Krško d.o.o
- Hidrološke meritve na Kamniški Bistrici, naročnik: V2 inženiring, informatika, d.o.o.
- Hidrološko poročilo za potok Motnik, naročnik: Ribiška družina Kranj
- Sodelovanje pri pripravi projekta gospodarskega središča Phoenix v Posavju, naročnik: Ljubljanski urbanistični zavod d.d.
- Dopolnitev hidrološke študije Rogatnice in Maceljščice, naročnik: DHD d.o.o.
- Redno vzdrževanje sistema za hidrološke meritve, posodobitev pretočne krivulje in izdelava končnega poročila, naročnik: Savske elektrarne Ljubljana d.o.o.
- Izvedba meritev pretoka potoka RD Žiri v Žireh in poročilo, naročnik: PHCE Projekta, hidrotehnika, cesta in ekologija d.o.o.
- Izdelava hidrološke študije visokih vod Ščavnice, naročnik: Občina Gornja Radgona
- Izdelava hidrološke študije visokih vod potokov Hercegovščak in Črešnjevski potok, naročnik: Vodnnogospodarski biro Maribor d.o.o.
- Ocena teoretičnih visokih vod Q100 v profilih Save Bohinjke in pritokov, naročnik: VGP projekt d.o.o.
- Analiza meritev in ocena stanja savske struge, naročnik: VGP Novo mesto, d.d.
- Meritve pretoka na reki Iški od Iškega Vintgarja do Tomišlja, naročnik: JP Vodovod-Kanalizacija, d.o.o.
- Izdelava hidrološko-hidravlične študije s kotami poplavne nevarnosti za prenosne plinovode zanke do Zreč, naročnik: PROJEKT d.d. Nova Gorica

 

Hajdrihova 28, 1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (1) 426-42-88 / 425-33-24
Faks: +386 (1) 251-98-97

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo