LogoKSH Glava Home

KATEDRA ZA SPLOŠNO HIDROTEHNIKO
Chair of Hydrology and Hydraulic Engineering

UL FGG

Na področju hidrologije je katedra v zadnjih letih sodelovala pri naslednjih projektih:INTERREG DANUBE TRANSNATIONAL PROGRAMME: DAREFFORT
– Danube River Basin Enhanced Flood Forecasting Cooperation (2018-2021)
spletna stran projekta
Diseminacijski dogodek in nacionalna delavnica "Napovedovanje poplav, opozarjanje in sodelovanje pri ukrepanju ob poplavah"

INTERREG ADRION: TOUREST
– Tourism water management for sustainable ADRION coastal areas (2018-2019)
spletna stran projekta

CRP
– Razvoj enotne metode za oceno koristi gradbenih in negradbenih ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti (2018-2019)
spletna stran projekta

ARRS:
Bilateralni projekt s Chongqing Technology and Business University (Kitajska) – Vrednotenje naprednih metod rudarjenja po podatkih za napovedovanje hidroloških podatkov: uporabni primeri s Kitajske in Slovenije (2018-2019)

ARRS:
Bilateralni projekt z Leibniz Universität Hannover (Nemčija) – Stohastični padavinski modeli za oceno erozivnosti padavin (2018-2019)
spletna stran projekta

EU COST: DAMOCLES (CA17109)
– Understanding and modeling compound climate and weather events (2018-2022)
spletna stran projekta

EU COST: LAND4FLOOD (CA16209)
– Natural Flood Retention on Private Land (2017-2021)
spletna stran projekta

EU COST: SMIRES (CA15113)
– Science and Management of Intermittent Rivers and Ephemeral Streams (2016-2020)
spletna stran projekta

ARRS
– Modeliranje hidrološkega odziva nehomogenih povodij (2016-2018)
spletna stran projekta

Ljubljanica povezuje (LIFE 10NAT/SI/142)
– Obnovitev koridorja Ljubljanice in izboljšanje rečnega vodnega režima
spletna stran projekta

SedAlp – Upravljanje s sedimenti v porečjih alpskih rek: povezovanje kontinuuma rečnih plavin,
zmanjševanja naravnih tveganj in upravljanja hidroenergetskih objektov, 7. okvirni program
spletna stran projekta, 2

KULTURisk – opredelitev strukturnih ukrepov za zagotavljanje poplavne varnosti na urbanih
območjih, 7. okvirni program
spletna stran projekta

Hidrološka študija reke Mure, naročniki: Wasserwirtschaftliche Planung und  Siedlungswasserwirtschaft, Land Steiermark; Dravske elektrarne Maribor d.o.o.; Nyugat- Dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság

ARRS Copula – uporaba Copula funkcij v hidrologiji, ARRS projekt

BOBER – Boljše Opazovanje za Boljše Ekološke Rešitve – »Nadgradnja sistema za spremljanje in
analiziranje stanja vodnega okolja v Sloveniji« : vzpostavitev hidrološkega monitoringa na  območju Republike Slovenije (priprava hidrogeološkega modela), kohezijski sklad EU

UNESCO IHP – vzpostavitev eksperimentalnih povodij in monitoring, naročnik: Urad za UNESCO,
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
spletna stran projekta

Climaparks – Klimatske spremembe in upravljanje zavarovanih območij: izdelava hidrološkega
modela reke Reke, naročnik: Javni zavod Škocjanske jame
spletna stran projekta

START_it_up – Strokovna podpora pri izvajanju projekta START_it_up na področju varstva pred
drobirskimi tokovi, naročnik: Geološki zavod Slovenije
spletna stran projekta

DRA-MUR-CI – Čezmejna vodarska iniciativa za reki Drava in Mura – Analiza prodonosnosti reke
Mure na območju projekta DRA-MUR-CI, naročnik: MURA Vodnogospodarsko podjetje d.d.
spletna stran projekta

Pilotni projekt o klimatskih spremembah – Izgradnja povezav med obvladovanjem poplavne
ogroženosti in oceni podnebnih sprememb v Savskem bazenu, naročnik: Mednarodna komisija
za savski bazen
spletna stran projekta

GEP – Skupni geoinformacijski sistem (GIS) za varovanje virov pitne vode v izrednih dogodkih,
naročnik : Zavod za zdravstveno varstvo Nova Gorica
spletna stran projekta

VODPREG – razvojno raziskovalni projekt z namenom ugotovitve stanja vodnih pregrad v  Sloveniji, naročnik: Ministrstvo za obrambo
končno poročilo

AWARE – Evropski projekt monitoringa in napovedovanja razpoložljivih vodnih virov v gorskem  svetu
spletna stran projekta

DRAGONJA – Eksperimentalno povodje (sodelovanje z Vrije Universitet Amsterdam)

EDUCATE – Evropski projekt daljinskega izobraževanja o upravljanju vodnih virov in začčiti okolja

EFFS – Evropski projekt hidrološkega napovedovanja poplav

EWNSI – Euro Water Net - SlovenIja – Digitalne informacije o vodah
spletna stran projekta

INWEB – Mednarodna mreža centrov za vodo in okolje Balkana
spletna stran projekta

KOSEČ – Podatki z avtomatske vremenske postaje
spletna stran projekta

NOTRANJSKA REKA – Eksperimentalno povodje reke Reke
spletna stran projekta

RISKBRIDGE – Building robust, integrative inter-disciplinary governance models for emerging and existing risks

SARIB – Evropski projekt povodja reke Save

URBEM – Urejanje vodotokov v urbanem okolju
spletna stran projekta


Hajdrihova 28, 1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (1) 426-42-88 / 425-33-24
Faks: +386 (1) 251-98-97

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo