LogoKSH Glava Home

KATEDRA ZA SPLOŠNO HIDROTEHNIKO
Chair of Hydrology and Hydraulic Engineering

UL FGG

Raziskovalna dejavnost

Katedra za splošno hidrotehniko skrbi za razvoj naslednjih področij: hidrologija, erozija in
sedimentacija, urejanje voda, melioracije, hidrotehnični objekti, izraba vodnih moči, vodarstvo in
upravljanje naravnih tveganj. Tako je naloga inženirske hidrologije, za katere razvoj skrbi katedra,
določanje vodnih količin in njene kakovosti, opredelitev verjetnosti njihovega pojava in ocena
vplivov objektov oziroma rabe vode na spremembo vodnega režima.
Katedra skrbi za vzdrževanje monitoringa na treh eksperimentalnih porečjih Dragonji, Reki in
Gradaščici, ki so temelj za znanstveno-raziskovalno delo predvsem mladih doktorandov in
magistrandov.

Na katedri smo izdelali tudi sistem napovedi nizkih pretokov sedem dni vnaprej za potrebe
izkoriščanja vodnih moči. Sistem, sestavljen iz terenske merilne opreme in povezan z
računalnikom, na katerem so izdelani lastni programi za izračun, deluje že več let za potrebe
vodnih elektrarn na Savi.

Katedra je v zadnjem desetletju vzgojila deset doktorjev znanosti in izboljšala raven znanstvenega
objavljanja, saj je od leta 2000 v soavtorstvu objavila skupaj 148 pomembnih znanstvenih del, od
tega 75 znanstvenih prispevkov v revijah (od tega 26 v revijah iz indeksiranih mednarodnih baz),
57 znanstvenih prispevkov na konferencah, 15 poglavij v znanstvenih monografijah ter
znanstveno monografijo.

Raziskovalni projekti
Mednarodne konference

Hajdrihova 28, 1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (1) 426-42-88 / 425-33-24
Faks: +386 (1) 251-98-97

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo