LogoKSH Glava Home

KATEDRA ZA SPLOŠNO HIDROTEHNIKO
Chair of Hydrology and Hydraulic Engineering

UL FGG

MOJCA ŠRAJ

Mojca ŠrajRedna profesorica za področje
Gradbeništvo in okoljsko inženirstvo


Hajdrihova 28, soba 32
Tel.: (01) 4768 684
E-mail: mojca.sraj@fgg.uni-lj.si
ResearchGate

 


Zadolžžitve

• Odgovorna urednica revije Acta hydrotechnica
• Članica uredniškega odbora SCI revije Journal of Hydrology and Hydromechanics
• Gostujoča urednica SCI revije Water
• Predsednica kadrovske komisije UL FGG
• Nacionalna predstavnica IAHS
• Nacionalna predstavnica upravnega odbora COST CA17109: DAMOCLES: Understanding and modeling compound climate and weather events
• Urednica predstavitvenih strani: Katedre za splošno hidrotehniko, Študija vodarstva in okoljskega inženirstva, Slovenskega združenja za geodezijo in geofiziko.

Biografija
Pomembnejšše publikacije
Bibliografija

Biografija / Biography
1994-1998    strokovna sodelavka na FAGG v Ljubljani, Katedra za splošno hidrotehniko
1995              diplomirala na Fakulteti za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo, Univerza v Ljubljani
1998-2003    asistentka-stažistka za področji Hidrologija in Urejanje voda na FGG
2000             magistrirala na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo, Univerza v Ljubljani
2003             doktorirala na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo, Univerza v Ljubljani
2003-2004   asistentka za področji: Hidrologija in Urejanje voda na FGG
2004-2008   asistentka za področji: Hidrologija in Inženirska hidrotehnika na FGG
2008-2011    asistentka za področji: Hidrologija in Inženirska hidrotehnika na FGG
2008-2017    docentka za področje Hidrologija / Assistant Professor
2017-2022   izredna profesorica za področje Gradbeništvo in okoljsko inženirstvo / Associate Professor
2022-            redna profesorica za področje Gradbeništvo in okoljsko inženirstvo / Professor

Članstva v organizacijah / Memberships
International Association of Hydrological Sciences (IAHS)
European Geophysical Union (EGU)
Članica ICSH Statistical Hydrology (STAHY)
Slovensko združenje za geodezijo in geofiziko (SZGG) - članica UO
Društvo vodarjev Slovenije
• Slovensko društvo za namakanje in odvodnjo (SDNO) - članica UO
• Strokovna članica delovne skupine strokovnjakov podonavskih držav pri projektu Basin-wide water balance of the Danube River Basin (IHP UNESCO)

Nagrade in priznanja / Awards
Priznanje SZGG 2003 za področje hidrologije
• Priznanje za najboljšo asistentko na Oddelku za gradbeništvo UL FGG za šolsko leto 2006/07
Priznanje za naj pedagoga na Oddelku za okoljsko gradbeništvo UL FGG za šolsko leto 2008/09
Priznanje za pedagoga leta na Oddelku za okoljsko gradbeništvo UL FGG za šolsko leto 2009/10
Priznanje za pedagoga leta na Oddelku za okoljsko gradbeništvo UL FGG za šolsko leto 2010/11
Priznanje za pedagoga leta na Oddelku za okoljsko gradbeništvo UL FGG za šolsko leto 2011/12
Priznanje za pedagoga leta na Oddelku za okoljsko gradbeništvo UL FGG za šolsko leto 2012/13
Priznanje za pedagoga leta na Oddelku za okoljsko gradbeništvo UL FGG za šolsko leto 2015/16
Priznanje za pedagoga leta na Oddelku za okoljsko gradbeništvo UL FGG za šolsko leto 2016/17
• Priznanje UL FGG 2018
• Priznanje za pedagoga leta na Oddelku za okoljsko gradbeništvo UL FGG za šolsko leto 2018/19
• Priznanje za pedagoga leta na Oddelku za okoljsko gradbeništvo UL FGG za šolsko leto 2019/20


Organizacija in vodenje posvetovanj / Organization of international events
Two doctoral summer schools in the frame of Erasmus+ KA2 HE-14/15 project »Environmental protection and natural disasters« 2015-2017.
• Članica mednarodnega znanstvenega odbora konference "XXVIst Conference of the Danubian Countries on the Hydrological Forecasting and Hydrological Bases of Water Management", Deggendorf, 22.-24.9.2014, Germany
• Nacionalna koordinatorka in članica upravnega odbora mednarodenga COST projekta ES0901 »European procedures for Flood Frequency Estimation (FloodFreq)«, 2009-2014
• Članica organizacijskega odbora mednarodne konference "XXIVth Conference of the Danubian Countries on the Hydrological Forecasting and Hydrological Bases of Water Management", Bled, 2.-4.6.2008, Slovenia
• Sodelovanje pri organizaciji delavnice projekta INTERREG III B CADSES EDUCATE! programme meeting, Ljubljana, 23.-24.4.2007.
• Sodelovanje pri organizaciji mednarodne konference 3th International Conference on FRIEND, Flow  regimes from international experimantal and network data FRIEND’97, Postojna, 1.-4.10.1997 

Raziskovalni projekti / Research projects
2021-2022            MOP ARSO: Ocena podnebnih sprememb za Slovenijo do konca 21. stoletja –                             Priprava bazičnih podatkov in poročila, SKLOP 9: Analiza suše podzemne vode
                             v Sloveniji v spremenjenem podnebju (vodja projekta)
2019-2021            DAREFFORT: Danube River Basin Enhanced Flood Forecasting Cooperation -                             INTERREG Danube Transnational Programme (vodja slovenskega dela projekta)
2019-2020            BI-CN/18-20-002: Vrednotenje naprednih metod rudarjenja po podatkih za
                              napovedovanje hidroloških podatkov: uporabni primeri s Kitajske in Slovenije
2018-2022            COST CA17109: DAMOCLES: Understanding and modeling compound climate and
                              weather events (nacionalna koordinatorka)
2018-2019            V2-1733: Razvoj enotne metode za oceno koristi gradbenih in negradbenih ukrepov
                             za zmanjšanje poplavne ogroženosti
2018-2019            BI-DE/18-19-008: Stohastični padavinski modeli za oceno erozivnosti padavin
2017-2019            CA16209: LAND4FLOOD: Natural Flood Retention on Private Land (namestnica
                              nacionalnega koordinatorja)

2016-2018            J2-7322 Modeliranje hidrološkega odziva nehomogenih povodij 1.1.2016-31.12.2018
2015-2019            COST CA15113: SMIRES – Science and Management of Intermittent Rivers and
                              Ephemeral Streams (namestnica nacionalnega koordinatorja)
2015-2017            Erasmus+ KA2 HE-14/15 project »Environmental protection and natural disasters«
                              1.9.2015-31.8.2017 (vodja projekta)
2009-2014            COST ES0901 European procedures for Flood Frequency Estimation (FloodFreq)
                              29.7.2009-28.4.2014. (nacionalna koordinatorka in članica mednarodnega
                              upravnega odbora)
2011-2014            J2―4096 Analiza poplav z uporabo Copula funkcij 1.7.2011-30.6.2014
2010-2014            ES0901: European procedures for Flood Frequency Estimation (FloodFreq)                              (nacionalna koordinatorka)
2005-2008           INTERREG III B CADSES EDUCATE,  zaključen 31.8.2008.
2004-2007           EU FP6 SARIB - Sava river basin: sustainable use, management and protection of
                              resources, 1.8.2004-31.7.2007.
2003-2006            IHP UNESCO projekt: Basin - wide water balance in the Danube river
                              basin (nacionalna koordinatorka)
2002-2005            EU FP5 URBEM - Urban river basin enhancement methods, 1.11.2002-31.10.2005.
2002-2004            L2-4508 Napoved dinamike onesnaženja in ukrepi za zaščito podtalnice
                               Ljubljanskega polja, 1.7.2002-30.6.2004.
1997-1999             J2-8691 Hydromet, hidrološki in meteorološki modeli - razvoj operativnih
                              meteoroloških modelov za zmanjšanje vpliva poplav, 1.1.1997-31.12.1999.
1997-1999             J2-8715 Izpopolnjevanje in umerjanje modelov za simulacijo procesov v vodnem
                              okolju in ozračju, 1.1.1997-31.12.1999.


Pomembnejšše publikacije / Selected publications

ZABRET, Katarina, ŠRAJ, Mojca. Relation of influencing variables and weather conditions on rainfall partitioning by birch and pine trees. Journal of hydrology and hydromechanics, 2021, 69/4. http://www.uh.sav.sk/Portals/16/vc_articles/2021_69_In%20Progress_Zabret_1.pdf, doi: 10.2478/johh-2021-0023. [COBISS.SI-ID 75714307], [JCR, SNIP]

LEŠČEČEN, Igor, ŠRAJ, Mojca, PANTELIĆ, Milana, DOLINAJ, Dragan. Assessing the impact of climate on annual and seasonal discharges at the Sremska Mitrovica station on the Sava River, Serbia. Water science and technology: water supply, 2021, 2021277. https://iwaponline.com/ws/article/doi/10.2166/ws.2021.277/83737/Assessing-the-impact-of-climate-on-annual-and, doi: 10.2166/ws.2021.277. [COBISS.SI-ID 75172355], [JCR, SNIP]

ZABRET, Katarina, ŠRAJ, Mojca. How characteristics of a rainfall event and the meteorological conditions determine the development of stemflow - a case study of a birch tree. Frontiers in forests and global change,  2021, 4, 663100. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/ffgc.2021.663100/full, doi: 10.3389/ffgc.2021.663100. [COBISS.SI-ID 62752515], [WoS, Scopus]

SEZEN, Cenk, ŠRAJ, Mojca, MEDVED, Anže, BEZAK, Nejc. Investigation of rain-on-snow floods under climate change. Applied sciences, 2020, 10/4. https://www.mdpi.com/2076-3417/10/4/1242, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=114082&lang=slv, doi: 10.3390/app10041242. [COBISS.SI-ID 9083745], [JCR, SNIP, WoS, Scopus]

SERIANZ, Luka, CERAR, Sonja, ŠRAJ, Mojca. Hydrogeochemical characterization and determination of natural background levels (NBL) in groundwater within the main lithological units in Slovenia. Environmental earth sciences, 2020, 79. doi: 10.1007/s12665-020-09112-1. [COBISS.SI-ID 23645443], [JCR, SNIP, WoS, Scopus]

SAPAČ, Klaudija, RUSJAN, Simon, ŠRAJ, Mojca. Assessment of consistency of low-flow indices of a hydrogeologically nonhomogeneous catchment : a case study of the Ljubljanica river catchment, Slovenia. Journal of Hydrology, 2020, 583. https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2020.124621, doi: 10.1016/j.jhydrol.2020.124621. [COBISS.SI-ID 9050977], [JCR, SNIP, WoS, Scopus]

ŠRAJ, Mojca, BEZAK, Nejc. Comparison of time trend- and precipitation-informed models for assessing design discharges in variable climate. Journal of Hydrology, 2020, 589. https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2020.125374, doi: 10.1016/j.jhydrol.2020.125374. [COBISS.SI-ID 24642819], [JCR, SNIP, WoS, Scopus]

LAVTAR, Katarina, BEZAK, Nejc, ŠRAJ, Mojca. Rainfall-runoff modeling of the nested non-homogeneous Sava river sub-catchments in Slovenia. Water, 2020, 12/1, 128.  https://www.mdpi.com/2073-4441/12/1/128, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=114100&lang=slv, doi: 10.3390/w12010128. [COBISS.SI-ID 9010273], [JCR, SNIP, WoS, Scopus]

BEZAK, Nejc, CEROVIĆ, Lazar, ŠRAJ, Mojca. Impact of the mean daily air temperature calculation on the rainfall-runoff modelling. Water, 2020, 12/11, 3175. https://www.mdpi.com/2073-4441/12/11/3175, doi: 10.3390/w12113175. [COBISS.SI-ID 37398787], [JCR, SNIP, WoS, Scopus]

BLÖSCHL, Günter, HALL, Julia, VIGLIONE, Alberto, PERDIGÃO, R. A. P., PARAJKA, Juraj, MERZ, Bruno, LUNN, David, ARHEIMER, Berit, ARONICA, G. T., BILIBASHI, A., BOHAČ, Milan, BONACCI, Ognjen, BORGA, Marco, ČANJEVAC, Ivan, CASTELLARIN, Attilio, CHIRICO, G. B., CLAPS, P., FROLOVA, Natal´ja Leonidovna, GANORA, Daniele, GORBACHOVA, Liudmyla, GÜL, Ali, HANNAFORD, J., HARRIGAN, S., KIREEVA, Maria, KISS, A., KJELDSEN, Thomas Rodding, KOHNOVÁ, Silvia, KOSKELA, Jarkko, LEDVINKA, O., MACDONALD, Neil, MAVROVA-GUIRGUINOVA, M., MEDIERO, Luis, MERZ, R., MOLNAR, P., MONTANARI, Alberto, MURPHY, Conor, OSUCH, M., OVCHARUK, Valeriya, RADEVSKI, Ivan, SALINAS, Jose Luis, SAUQUET, E., ŠRAJ, Mojca, SZOLGAY, J., VOLPI, Elena, WILSON, Donna, ZAIMI, K., ŽIVKOVIĆ, Nenad. Changing climate both increases and decreases European river floods. Nature, 2019, 573, 108-111. https://www.nature.com/articles/s41586-019-1495-6.pdf, doi: 10.1038/s41586-019-1495-6. [COBISS.SI-ID 8872801], [JCR, SNIP, WoS, Scopus]

MORLOT, Martin, BRILLY, Mitja, ŠRAJ, Mojca. Characterisation of the floods in the Danube river basin through flood frequency and seasonality analysis. Acta hydrotechnica, 2019, 32/57, 73-89. http://ksh.fgg.uni-lj.si/KSH/acta_articles/a32mmo.htm, doi: 10.15292/acta.hydro.2019.06. [COBISS.SI-ID 9062753], [Scopus]

ZABRET, Katarina, ŠRAJ, Mojca. Rainfall interception by urban trees and their impact on potential surface runoff : [n. 1800327]. Clean - soil, air, water : a journal of sustainability and environmental safety, 2019, 47/8. https://doi.org/10.1002/clen.201800327, doi: 10.1002/clen.201800327. [COBISS.SI-ID 8842593], [JCR, SNIP, WoS, Scopus

SEZEN, Cenk, BEZAK, Nejc, BAI, Yun, ŠRAJ, Mojca. Hydrological modelling of karst catchment using lumped conceptual and data mining models. Journal of Hydrology,  2019, 576, 98-110.  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022169419305839, doi: 10.1016/j.jhydrol.2019.06.036. [COBISS.SI-ID 8828769], [JCR, SNIP, WoS, Scopus]

RADINJA, Matej, VIDMAR, Ines, ATANASOVA, Nataša, MIKOŠ, Matjaž, ŠRAJ, Mojca. Determination of spatial and temporal variability of soil hydraulic conductivity for urban runoff modelling. Water,  2019, 11/5, 941. https://www.mdpi.com/2073-4441/11/5/941, doi: 10.3390/w11050941. [COBISS.SI-ID 8794209], [JCR, SNIP, WoS, Scopus]

ZABRET, Katarina, ŠRAJ, Mojca. Evaluating the influence of rain event characteristics on rainfall interception by urban trees using multiple correspondence analysis. Water,  2019, 11/12, 2659. https://www.mdpi.com/2073-4441/11/12/2659/pdf, doi: 10.3390/w11122659. [COBISS.SI-ID 8995681], [JCR, SNIP, WoS, Scopus]

SEZEN, Cenk, BEZAK, Nejc, ŠRAJ, Mojca. Hydrological modelling of the karst Ljubljanica river catchment using lumped conceptual model. Acta hydrotechnica, 2018, 31/55, 87-100,  ftp://ksh.fgg.uni-lj.si/acta/a31cs.pdf, doi: 10.15292/acta.hydro.2018.06. [COBISS.SI-ID 8639585] [Scopus]

MAČEK, Urška, BEZAK, Nejc, ŠRAJ, Mojca. Reference evapotranspiration changes in Slovenia, Europe. Agricultural and forest meteorology, 2018, 260-261/15, 183-192. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168192318302053. [COBISS.SI-ID 8465249], [JCR, SNIP, WoS, Scopus]

PLEČKO, Jaka, BEZAK, Nejc, ŠKAPIN-RUGELJ, Marjeta, ŠRAJ, Mojca. Does it really rain more often on weekends than on weekdays? : a case study for Slovenia. Acta geographica Slovenica, 2018, 58/2, 19-30. [COBISS.SI-ID 8141153], [JCR, SNIP, WoS, Scopus

BEZAK, Nejc, ŠRAJ, Mojca, RUSJAN, Simon, MIKOŠ, Matjaž. Impact of the Rainfall Duration and Temporal Rainfall Distribution Defined Using the Huff Curves on the Hydraulic Flood Modelling Results. Geosciences, 2018, 8/2, 1-15. http://www.mdpi.com/2076-3263/8/2/69. [COBISS.SI-ID 8314209], [SNIP, WoS, Scopus]

ZABRET, Katarina, ŠRAJ, Mojca. Spatial variability of throughfall under single birch and pine tree canopies = Prostorska spremenljivost prepuščenih padavin pod krošnjama breze in bora. Acta hydrotechnica, 2018, 31/54, 1-20. ftp://ksh.fgg.uni-lj.si/acta/a31kz.pdf. [COBISS.SI-ID 8351073]

ZABRET, Katarina, RAKOVEC, Jože, ŠRAJ, Mojca. Influence of meteorological variables on rainfall partitioning for deciduous and coniferous tree species in urban area. Journal of Hydrology, 2018, 558, 29-41, doi: 10.1016/j.jhydrol.2018.01.025. [COBISS.SI-ID 8298337], [JCR, SNIP, WoS]

ZABRET, Katarina, RAKOVEC, Jože, MIKOŠ, Matjaž, ŠRAJ, Mojca. Influence of raindrop size distribution on throughfall dynamics under pine and birch trees at the rainfall event level. Atmosphere,  2017, 8/12, 1-15. http://www.mdpi.com/2073-4433/8/12/240, doi: 10.3390/atmos8120240. [COBISS.SI-ID 8231265], [JCR, SNIP, WoS]

BLÖSCHL, Günter, HALL, Julia, PARAJKA, Juraj, PERDIGÃO, Rui A. P., MERZ, Bruno, ARHEIMER, Berit, ARONICA, T. Giuseppe, BILIBASHI, Ardian, BONACCI, Ognjen, BORGA, Marco, ČANJEVEC, Ivan, CASTELLARIN, Attilio, [      ], ŠRAJ, Mojca, et al. Changing climate shifts timing of European floods. Science, 357, 6351, 588-590,  http://science.sciencemag.org/content/357/6351/588, doi: 10.1126/science.aan2506. [COBISS.SI-ID 8122721], [JCR, SNIP]

BEZAK, Nejc, RUSJAN, Simon, KRAMAR FIJAVŽ, Marjeta, MIKOŠ, Matjaž, ŠRAJ, Mojca. Estimation of suspended sediment loads using copula functions. Water, 2017, letn. 9, št. 8. http://www.mdpi.com/2073-4441/9/8/628, doi: 10.3390/w9080628. [COBISS.SI-ID 8124769], [JCR, SNIP]

ŠEBENIK, Urša, BRILLY, Mitja, ŠRAJ, Mojca. Drought Analysis Using the Standardized Precipitation Index (SPI) = Analiza sušnih razmer s pomočjo standardiziranega padavinskega indeksa (SPI). Acta geographica Slovenica, 2017, 57/1, 31-49, http://ojs.zrc-sazu.si/ags/issue/view/418, doi: 10.3986/AGS.729. [COBISS.SI-ID 7568993], [JCR, SNIP, Scopus]

ŠRAJ, Mojca, VIGLIONE, Alberto, PARAJKA, Juraj, BLÖSCHL, Günter. The influence of non-stationarity in extreme hydrological events on flood frequency estimation. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 2016,  64/4, 426-437, doi: 10.1515/johh-2016-0032. [COBISS.SI-ID 7497569], [JCR, SNIP, Scopus]

ŠRAJ, Mojca, BEZAK, Nejc, RUSJAN, Simon, MIKOŠ, Matjaž. Review of hydrological studies contributing to the advancement of hydrological sciences in Slovenia = Pregled hidroloških študij z vidika napredka hidrološke znanosti v Sloveniji. Acta hydrotechnica, 2016, 29/50, 47-71, ftp://ksh.fgg.uni-lj.si/acta/a29ms.pdf. [COBISS.SI-ID 7856993]

BEZAK, Nejc, ŠRAJ, Mojca, MIKOŠ, Matjaž. Copula-based IDF curves and empirical rainfall thresholds for flash floods and rainfall-induced landslides. Journal of Hydrology, 2016, 541, Part A, 272-284, doi: 10.1016/j.jhydrol.2016.02.058. [COBISS.SI-ID 7402849], [JCR, SNIP, WoS, Scopus]

DOLŠAK, Domen, BEZAK, Nejc, ŠRAJ, Mojca. Temporal characteristics of rainfall events under three climate types in Slovenia. Journal of Hydrology, 2016, 541, Part B, 1395-1405, doi: 10.1016/j.jhydrol.2016.08.047. [COBISS.SI-ID 7650913], [JCR, SNIP, WoS, Scopus]

BEZAK, Nejc, ŠRAJ, Mojca, MIKOŠ, Matjaž. Analyses of suspended sediment loads in Slovenian rivers. Hydrological sciences journal, 2016, 61/6, 1094-1108, doi: 10.1080/02626667.2015.1006230. [COBISS.SI-ID 6926689], [JCR, SNIP, WoS, Scopus]

ŠRAJ, Mojca, MENIH, Matevž, BEZAK, Nejc. Climate variability impact assessment on the flood risk in Slovenia. Physical geography, 2016, 37/1, 73-87, doi: 10.1080/02723646.2016.1155389. [COBISS.SI-ID 7399265], [JCR, SNIP, WoS, Scopus]

BEZAK, Nejc, BRILLY, Mitja, ŠRAJ, Mojca. Flood frequency analysis, statistical trends and seasonality analyses of discharge data : a case study of the Litija station on the Sava river. Journal of flood risk management, 2016, 9/2, 154-168, doi: 10.1111/jfr3.12118. [COBISS.SI-ID 6601313], [JCR, SNIP, WoS, Scopus]

ŠRAJ, Mojca, BEZAK, Nejc, BRILLY, Mitja. Bivariate flood frequency analysis using the copula function : a case study of the Litija station on the Sava River. Hydrological processes, 2015, 29/2, 225-238, doi: 10.1002/hyp.10145. [COBISS.SI-ID 6468961], [JCR, SNIP, WoS, Scopus]

BEZAK, Nejc, HORVAT, Alja, ŠRAJ, Mojca. Analysis of flood events in Slovenian streams. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 2015, 63/2, 134-144, doi: 10.1515/johh-2015-0014. [COBISS.SI-ID 6930273], [JCR, SNIP, WoS, Scopus]

HALL, J., ARHEIMER, Berit, ARONICA, G. T.,  [... ], ŠRAJ, Mojca, et al. A European Flood Database: facilitating comprehensive flood research beyond administrative boundaries. V: ROGGER, M. (ur.). Changes in Flood Risk and Perception in Catchments and Cities, Proceedings of the International Association of Hydrologic, (PIAHS, ISSN 0144-7815, Vol. 370). S. l.: Copernicus Publications: International Association of Hydrologic. 2015, str. 89-95,  http://www.proc-iahs.net/370/89/2015/piahs-370-89-2015.pdf, doi: 10.5194/piahs-370-89-2015. [COBISS.SI-ID 7115105], [SNIP, WoS, Scopus]

ZABRET, Katarina, ŠRAJ, Mojca. Can urban trees reduce the impact of climate change on storm runoff?. Urbani izziv, 2015, 26, special issue, suppl., S165-S178, doi: 10.5379/urbani-izziv-en-2015-26-supplement-011. [COBISS.SI-ID 2767811], [SNIP, Scopus]

KJELDSEN, Thomas Rodding, MACDONALD, Neil, LANG, Michael, MEDIERO, Luis, ALBUQUERQUE, Teresa, BOGDANOWICZ, Ewa, BRAŹDIL, R., CASTELLARIN, Attilio, DAVID, Vaclav, FLEIG, Anne, GÜL, G. O., KRIAUCIUNIENE, Jurate, KOHNOVÁ, Silvia, MERZ, Bruno, NICHOLSON, Oliver, ROALD, Lars, SALINAS, Jose Luis, SARAUSKIENE, Diana, ŠRAJ, Mojca, STRUPCZEWSKI, Witold, SZOLGAY, J., TOUMAZIS, Antonis, VANNEUVILLE, Wouter, VEIJALAINEN, Noora, WILSON, Donna. Documentary evidence of past floods in Europe and their utility in flood frequency estimation. Journal of Hydrology, 2014, 517, 963-973, doi: 10.1016/j.jhydrol.2014.06.038. [COBISS.SI-ID 6628705], [JCR, SNIP, WoS, Scopus]

BEZAK, Nejc, MIKOŠ, Matjaž, ŠRAJ, Mojca. Trivariate Frequency Analyses of Peak Discharge, Hydrograph Volume and Suspended Sediment Concentration Data Using Copulas. Water resources management, 2014, 28/8, 2195-2212, doi: 10.1007/s11269-014-0606-2. [COBISS.SI-ID 6578273], [JCR, SNIP, WoS, Scopus]

BEZAK, Nejc, BRILLY, Mitja, ŠRAJ, Mojca. Comparison between the peaks over threshold method and the annual maximum method for flood frequency analyses. Hydrological sciences journal, 2014, 59/5, 959-977, doi: 10.1080/02626667.2013.831174. [COBISS.SI-ID 6315617] [JCR, SNIP, WoS, Scopus]

ŠRAJ, Mojca, MIKOŠ, Matjaž, BRILLY, Mitja. Rainfall interception by deciduous Mediterranean forests in Slovenia, Europe. V: DANIELS, Justin A. (ur.). Advances in Environmental Research, 14. New York: Nova Science Publishers, 2011, 153-182 [COBISS.SI-ID 5626721]

ŠRAJ, Mojca, DIRNBEK, Luka, BRILLY, Mitja. The influence of effective rainfall on modeled runoff hydrographJournal of Hydrology and Hydromechanics, 2010, 58/1, 3-14 [COBISS.SI-ID 4916577]. [JCR, WoS, Scopus]

ŠRAJ, Mojca, BRILLY, Mitja, MIKOŠ, Matjaž. Rainfall interception by two deciduous Mediterranean forests of contrasting stature in Slovenia. Agric. for. meteorol., 2008, 148, 121-134  [COBISS.SI-ID 3829345]  [JCR, WoS, Scopus]

ŠRAJ, Mojca, RUSJAN, Simon, PETAN, Sašo, VIDMAR, Andrej, MIKOŠ, Matjaž, GLOBEVNIK, Lidija, BRILLY, Mitja. The experimental watersheds in Slovenia. V: BRILLY, Mitja (ur.). XXIVth Conference of the Danubian Countries on the Hydrological Forecasting and Hydrological Bases of Water Management, (IOP Conference Series, vol. 4). London: Institute of Physics, 2008, 1-13. http://iopscience.iop.org/1755-1315/4/1/012051/pdf?ejredirect=.iopscience, doi: 10.1088/1755-1307/4/1/012051.

ŠTRAVS, Luka, BRILLY, Mitja, ŠRAJ, Mojca. Precipitation interception modelling using machine learning methods - the Dragonja river basin case study. V: ABRAHART, Robert J. (ur.), SEE, Linda M. (ur.), SOLOMATINE, Dimitri P. (ur.). Practical hydroinformatics : computational intelligence and technological developments in water applications, (Water science and technology library, 68). Berlin; London: Springer, 2008, 347-358. [COBISS.SI-ID 4352609]

ŠRAJ, Mojca, LAH, Aleš, BRILLY, Mitja. Meritve in analiza prestreženih padavin navadne breze (Betula pendula Roth.) in rdečega bora (Pinus sylvestris L.) v urbanem okolju = Measurements and analysis of intercepted precipitation of Silver Birch (Betulapendula Roth.) and Scots Pine (Pinus sylvestris L.) in urban area. Gozd. vestn., 2008, 66/9, str. 406-416, 433. [COBISS.SI-ID 2298790]

ŠRAJ, Mojca. Določanje indeksa listne površine listnatega gozda na povodju Dragonje. Del 2, Rezultati in diskusija = Estimating leaf area index of the deciduous forest in the Dragonja watershed. Part 2, Results and discussion. Acta hydrotech., 2004, 22/36, 1-15. [COBISS.SI-ID 2784353]

ŠRAJ, Mojca. Določanje indeksa listne površine listnatega gozda na povodju Dragonje. Del 1, Metode in meritve = Estimating leaf area index of the deciduous forest in the Dragonja watershed. Part 1, Methods and measuring. Acta hydrotech., 2003, 21/35, 105-127. [COBISS.SI-ID 2568801]

ŠRAJ, Mojca. Šifrant padavinskih območij vodotokov Republike Slovenije = Watershed coding system of the Republic of Slovenia. Acta hydrotech., 2001, 19/30, 3-24. [COBISS.SI-ID 1564257]

ŠRAJ, Mojca. Uporaba šifranta padavinskih območij vodotokov Republike Slovenije za pripravo hidroloških modelov = The application of the watershed coding system of the Republic of Slovenia for hydrological modelling. Acta hydrotech., 2001, 19/31, 95-116. [COBISS.SI-ID 1565025]

zadnja sprememba: 09.09.2021

Hajdrihova 28, 1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (1) 426-42-88 / 425-33-24
Faks: +386 (1) 251-98-97

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo