LogoKSH Glava Home

KATEDRA ZA SPLOŠNO HIDROTEHNIKO
Chair of Hydrology and Hydraulic Engineering

UL FGG

MITJA BRILLY

BrillyRedni profesor za predmete s področij
Hidrologija in Urejanje režžimov voda


Hajdrihova 28, soba 35
Tel.: (01) 425 33 24
Fax.: (01) 251 98 97
E-mail: mitja.brilly@fgg.uni-lj.si


Zadolžžitve

• predstojnik Katedre za sploššno hidrotehniko,
• predsednik Slovenskega komiteja za hidrološške raziskave (IHP UNESCO),
• predstojnik Interdisciplinarnega doktorskegašštudija Varstvo okolja
• član komisije za raziskovalno in razvojno delo UL

Biografija
Pomembnejšši projekti
Pomembnejšše publikacije
Bibliografija

Biografija
1965-1970 šštudent gradbenišštva, GF Beograd
1970-1976 raziskovalec, Inšštitut za vodne vire Jaroslav Černi
1972-1976 podiplomski šštudij na Fakulteti za gradbenišštvo, Univerza v Beogradu v Beogradu
1977 izvoljen za docenta za predmeta Regulacije vodotokov in Melioracije na FAGG v Ljubljani
1983 doktoriral na FAGG v Ljubljani, mentor prof. dr. Mladen Boreli
1983 izvoljen za izrednega profesorja za predmeta Hidrologija in Regulacije vodotokov
1983 - 1996 predstojnik hidrotehnične smeri FAGG
1989 predsednik organizacijskega odbora Mednarodnega simpozija IAHS Regionalizacija v hidrologiji
1989 izvoljen za rednega profesorja FAGG
1991 član znanstvenega komiteja HydroGIS93, Dunaj, 19-22.april, 1993
1991 predsednik Slovenskega komiteja IHP - UNESCO
1992-1995 slovenski koordinator mednarodnega Okoljskega programa za porečje Donave
1970 - danes več kot 70 raziskav na področju hidrologije, hidravlike in okolja
1970 - danes več kot 40 publikacij

član International Association for Hydraulic Research (IAHR),
član drušštva Internatianal Association of Hydrological Sciences (IAHS),
član American Geophysical Union (AGU),
član European Geophysical Society,
član National Water Well Association,
ustanovni član Inžženirske zbornice Slovenije,
član Drušštva vodarjev Slovenije,
član Slovenskega združženja za geodezijo in geofiziko - SZGG

Pomembnejšši projekti
URBEM Urban River Basin Enhancement Methods
KULTUrisk - KULTURisk: Knowledge-based approach to develop a cULTUre of Risk prevention
LIFE- Ljubljanica povezuje
Hidrološška šštudija reke Mure
Pilot project on climate change: Building the link between Flood Risk Management planning and climate change assessment in the Sava River Basin climate change scenarios and adaptation measures

Pomembnejšše publikacije
RUSJAN, Simon, BRILLY, Mitja, MIKOŠŠ, Matjažž. Flushing of nitrate from a forested watershed : an insight into hydrological nitrate mobilization mechanisms through seasonal high-frequency stream nitrate dynamics. J. Hydrol. (Amst.). [Print ed.], junij 2008, letn. 354, št. 1-4, str. 187-202

ŠŠRAJ, Mojca, BRILLY, Mitja, MIKOŠŠ, Matjažž. Rainfall interception by two deciduous Mediterranean forests of contrasting stature in Slovenia. Agric. for. meteorol. [Print ed.], 2008, letn. 148, str. 121-134.

ŠŠTRAVS, Luka, BRILLY, Mitja, ŠŠRAJ, Mojca. Precipitation interception modelling using machine learning methods - the Dragonja river basin case study. V: ABRAHART, Robert J. (ur.), SEE, Linda M. (ur.), SOLOMATINE, Dimitri P. (ur.). Practical hydroinformatics : computational intelligence and technological developments in water applications, (Water science and technology library, 68). Berlin; London: Springer, 2008, str. 347-358.

ŠŠTRAVS, Luka, BRILLY, Mitja. Development of a low-flow forecasting model using M5 machine learning method. Hydrol. sci. j., 2007, letn. 52, str. 466-477, štev. 3.

BRILLY, Mitja. Local flood defence systems in Europe. V: ASHLEY, Richard M. (ur.). Advances in urban flood management. Leiden; New York: Taylor & Francis, cop. 2007, ilustr., str. 321-338.

BRILLY, Mitja, RUSJAN, Simon, VIDMAR, Andrej. Monitoring the impact of urbanisation on the Glinscica stream. Phys. chem. earth (2002), 2006, letn. 31, issue 17, str. 1089-1096.

KOBOLD, Mira, BRILLY, Mitja. The use of HBV model for flash flood forecasting. Nat. hazards earth syst. sci. (Online). [Online ed.], 2006, štev. 6, str. 407-417.

MIKOŠŠ, Matjažž, BRILLY, Mitja, FAZARINC, Rok, RIBIČIČ, Mihael. Strug landslide in W Slovenia : a complex multi-process phenomenon. Eng. geol., 2006, letn. 83, štev. 1-3, str. 22-35.

MIKOŠŠ, Matjažž, VIDMAR, Andrej, BRILLY, Mitja. Using a laser measurement system for monitoring morphological changes on the Strug rock fall, Slovenia. Nat. hazards earth syst. sci. (Print), 2005, 5, str. [143]-153.

BRILLY, Mitja, POLIČ, Marko. Public perception of flood risks, flood forecasting and mitigation. Nat. hazards earth syst. sci. (Print), 2005, vol. 5, no. 3, str. 345-355.

MIKOŠŠ, Matjažž, ČETINA, Matjažž, BRILLY, Mitja. Hydrologic conditions responsible for triggering the Stože landslide, Slovenia. Eng. geol., 2004, letn. 73, št. 3/4, str. 193-213.

GRBOVIĆ, Jasna, BRILLY, Mitja. Slovenia. V: GANOULIS, Jacques (ur.), LYONS MURPHY, Irene (ur.), BRILLY, Mitja (ur.). Transboundary water resources in the Balkans : initiating a sustainable co-operative network, (NATO science series, Series 2, Environmental security, vol. 74). Dordrecht; Boston; London: Kluwer Academic Publishers, cop. 2000, str. 153-159.

BRILLY, Mitja, KUPUSOVIĆ, T., BONACCI, O., LJUBISAVLJEVIĆ, D. The Sava river. V: GANOULIS, Jacques (ur.), LYONS MURPHY, Irene (ur.), BRILLY, Mitja (ur.). Transboundary water resources in the Balkans : initiating a sustainable co-operative network, (NATO science series, Series 2, Environmental security, vol. 74). Dordrecht; Boston; London: Kluwer Academic Publishers, cop. 2000, str. 21-31.

zadnja sprememba: 12.11.2012

Hajdrihova 28, 1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (1) 426-42-88 / 425-33-24
Faks: +386 (1) 251-98-97

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo