Logo LIFE Logo Natura2000 Logo Ljubljanica povezuje Ljubljanica povezuje Logo UL FGG Logo KSH

NATURA 2000

Natura 2000 je ekološko omrežje na območju Evropske unije. V maju 1992 so vlade držav Evropske unije sprejele zakonodajo, ki ščitijo najbolj resno ogrožene habitate in vrste v Evropi. Območja Nature 2000 tvorijo posebna varstvena območja, opredeljena na podlagi določil Direktive o ohranjanju prostoživečih vrst ptic (79/409/EEC), in posebna ohranitvena območja, določena na podlagi Direktive o ohranjanju naravnih habitatov ter prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst (92/43/EEC).

Direktiva o pticah zahteva oblikovanje posebnih območij varstva (POV) za ptice. Direktiva o habitatih prav tako zahteva posebna ohranitvena območja (POO), ki se imenujejo za druge vrste, ter habitatov. POV in POO skupaj tvorijo območja Natura 2000.

Obe direktivi skupaj predstavljata mednarodno pravno osnovo in strokovni okvir evropskega varstva narave. Z uporabo direktiv se uresničuje načelo trajnostnega razvoja in tudi druge mednarodne konvencije s področja ohranjanja biotske raznovrstnosti. Najpomembnejša med njimi je konvencija o biotski raznovrstnosti, sprejeta leta 1992 na okoljski konferenci Združenih narodov v Rio de Janeiru.

Omrežje Natura 2000 prispeva v »smaragdno omrežje« območij posebnega varstvenega pomena (ASCIs), ustanovljeno z Bernsko konvencijo o ohranitvi evropskega prostoživečega živalstva in rastlinstva ter naravnih habitatov. Vsaka država članica EU mora sestaviti seznam najboljših območij za prostoživeče živalstvo in rastlinstvo, vključno s habitati in vrstami, ki so na seznamih v direktivah o habitatih in o pticah. Ta seznam morajo predložiti Evropski komisiji. Temu sledi postopek ocenjevanja in izbire na evropski ravni za uvrstitev med območja Natura 2000. Natura 2000 varuje 18 % območij v 15 državah, ki so EU sestavljale pred širitvijo leta 2004.

Projekt Evropske unije »Natura 2000« je namenjen ohranjanju območij mednarodno pomembnih habitatov, živalskih in rastlinskih vrst. Po enotnih merilih izbrana območja sleherne države skupaj tvorijo mrežo, temelj čezmejnega varstva in ohranjanja naravne dediščine.

Območja Natura 2000 ali posebna varstvena območja so ekološko pomembna območja, ki so na ozemlju Evropske unije pomembna za ohranitev ali doseganje ugodnega stanja vrst ptic (posebno območje varstva) in drugih živalskih ter rastlinskih vrst, njihovih habitatov in habitatnih tipov (posebno ohranitveno območje), katerih ohranjanje je v interesu Evropske skupnosti.

Natura 2000 ni sistem naravnih rezervatov, ki bi omejevali vse človekove dejavnosti na teh območjih. Gre za varovana območja, kjer naj se izvajajo aktivnosti, ki omogočajo ohranjanje biotske raznovrstnosti.

LIFE je instrument v podporo Evropski komisiji = okoljski program podpore

LIFE je finančni program za okolje in varstvo narave in je razdeljen na naslednji način:

Program LIFE – Narava: sredstva za izboljšanje ohranjanja habitatov in vrst v mrežo Natura 2000, v kateri se bo evropska naravna dediščina ohranjala v smislu konvencije iz Ria.

LIFE – Okolje: izboljšati in zagotoviti obstoj neživemu okolju, in sicer za okoljske projekte tehnologije (čist zrak, nove tehnologije ...)

LIFE – Narava običajno odobrene projekte podpira z do 50 % celotnega zneska; izjema so projekti, ki imajo med svojimi prednostnimi cilji habitate. Ti projekti so podprti z do 75 %. V letu 2005 je bilo izbranih le 54 od 170 projektov LIFE Narava iz 20 držav članic EU. Skupna vsota podpore je bila 60 milijonov evrov.

LIFE
– Narava je edini finančni instrument EU za programe varstva narave, ki podpira programe v omrežju Nature 2000. Natura 2000 je združitev območij in regij za zaščito biotske raznovrstnosti. Območja so določena v skladu s smernicami za ohranitev flore in favne in smernicami za varstvo ptic in veljajo za vse države članice EU. Natura 2000 in njene mreže so del evropske politike ohranjanja narave; finančno jih podpira program LIFE. Pogoj za financiranje z instrumentom LIFE je, da se projekt nahaja v območjih, ki jih pokriva Natura 2000.

 

Več o Naturi 2000 najdete na naslednjih straneh:

Inštituti:
EC LIFE Programme (angleško)
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

Natura 2000:
Natura 2000 network

Biotska raznovrstnost:
Europa Environment - Nature and Biodiversity (angleško)

Slovenija in Natura 2000:
Ministrstva za kmetistvo in okolje Natura 2000 v Sloveniji
Publikacija o Natura 2000 v slovenščini