WEB_EWN-SIINFO

Preberi pomembna opozorila-navodila !

English version

 

Pred vami je prva razvojna različica integriranih digitalnih informacij o vodah Slovenije. Sistem smo poimenovali Eurowaternet Slovenije, ki ga skrajšano označujemo EWN-SI. Sistem je nastal kot rezultat projekta 'Vzpostavitev Eurowaternet-a v Sloveniji', ki se je izvajal v okviru EIONET-SI. To je sistem agregiranih, preverjenih, logično integriranih informacij o vodah v Sloveniji. Podatki izhajajo iz rezultatov monitoringa, registrov in drugih evidenc. Informacije so osnova za določanje kazalcev učinkovitosti izvajanja okoljske politike, zato so organizirane po sistemu DPSIR  (gonilne sile, pritiski, stanje, vplivi, odgovori).

Sistem EWN-SI konceptualno izhaja iz EUROWATERNET-a (EWN), ki je ena izmed sistemskih komponent WATERBASE-a. (informacije o vodah Evrope). Tehnična navodila zanj je leta 1998 izdala Evropska agencija za okolje -EEA. Sistem je osnova ocenjevanju učinkovitost političnih odločitev na nivoju Evrope s stališča varstva voda. Predvideno je, da države članice in kandidatke (tudi Slovenija) vzpostavijo nacionalna omrežja, s katerimi se ne bodo vključile le v sistem EWN, ampak bodo vzpostavile tudi sistem integriranih informacij o vodah za lastne potrebe in omogočile javnosti dostop do njih. Sistem EWN je koncipiran kot 'vzorčevalnik' obstoječih nacionalnih monitoring mrež tako, da zbira agregirane podatke o stanju voda Evrope in pritiskih na vodno okolje znane statistične zanesljivosti in moči. Osnova sistemu so povodja in geografski informacijski sistemi. EWN-SI tako kot EWN omogoča oceno pritiskov na vodna telesa in oceno stanja voda v Sloveniji. Hkrati podaja splošne informacije o telesih površinskih in podzemnih voda in drugih na sistem DPSIR vezanih informacij o vodah v Sloveniji. Z razvojem sistema bodo uporabnikom dodane še druge informacije o vodah (meteorološke, hidrološke, raba vode, onesnaževanje, nevarne snovi v vodah, ustreznost za pitje in kopanje, ekološke lastnosti...). Razviti bodo tudi modeli za določanje kazalcev učinkovitosti za nivo države, regij, občin in povodij.

   

LOCAL INTRANET (GIS)

   

INTERNET

 MDB DWG
Št. / Num. Tema / Theme:   DPSIR

DWF

JPG

XLS

DOC

S / G -

SPLOŠNO  /  GENERAL

01 Meta data

Vodotoki
Rivers
Vodotoki
Vodotoki, hidrografska območja in "network"
       Vodotoki Vodotoki
Vodotoki in razvodnice

02 Meta data

Hidrografska območja in razvodnice
Hydrographic Areas and Watersheds
HGO in razvodnice
HGO in network
   HGO IV. raven
HGO - drevesna struktura
  Hidrografska območja Hidrografska območja in razvodnice
03 Meta data Povodja
Catchment Areas
Povodja          Povodja

04 Meta data

Stoječe vode
Standing Waters
Stoječe vode          Stoječe vode

05 Meta data

Podzemne vode
Groundwaters
Podzemne vode         Podzemne vode

06 Meta data

Mokrišča
Wetlands
Mokrišča    Mokrišča   Mokrišča Mokrišča

08 Meta data

Hidrogeološke značilnosti
Hydrogeological Characteristics
Hidrogeološke značilnosti        Hidrogeološke značilnosti Hidrogeološke značilnosti

12 Meta data

Morje
Sea
Morje         Morje

14 Meta data

Izviri
Springs
Izviri        Izviri Izviri

25 Meta data

Občinske meje
Local Community Districts
Občinske meje    Občine   Občine Občinske meje

26 Meta data

Upravne enote
Administrative Units
Upravne enote    Upravne enote   Upravne enote Upravne enote

28 Meta data

Vodnogospodarska območja
Water Management Areas
Vodnogospodarska območja    Vodnogospodarska območja   Vodnogospodarska območja Vodnogospodarska območja
30 Meta data 3D teren
3D
terrain
  3D teren in večji vodotoki
3D teren
      3D teren

G / D -

GONILNE SILE  /  DRIVING FORCES

10 Meta data

Melioracije
Ameliorated Areas
Melioracije         Melioracije

11 Meta data

Kopanje na naravnih vodah
Bathing on Natural Waters
Kopanje na naravnih vodah    Kopanje na naravnih vodah   Kopanje na naravnih vodah Kopanje na naravnih vodah

24 Meta data

Pokrovnost tal po CORINE 95
Corine Land Cover 95
CORINE LandCover 95
CORINE LandCover 95 -poligoni
   CORINE 95   CORINE 95 CLC95 -polilinije
CLC95 -zapolnitve

27 Meta data

Naselja
Settlements
Naselja    Naselja     Naselja

P / P -

PRITISKI  /  PRESSURES

15 Meta data

Območja kanalizacijskih sistemov
Sewerage Areas
Območja kanalizacijskih sistemov          Območja kanalizacijskih sistemov

16 Meta data

Območja vodovodnih sistemov
Water Supply Areas
Območja vodovodnih sistemov          Območja vodovodnih sistemov

18 Meta data

Komunalne čistilne naprave
Municipal Waste Water Treatment Plants
Komunalne čistilne naprave)          Komunalne čistilne naprave

 S / S -

STANJE  /  STATE

09 Meta data

Minimalni letni specifični pretoki
Minimal Annual Specific Discharges
Minimalni letni specifični pretoki          Minimalni letni specifični pretoki

13 Meta data

Poplavne površine
Flood Areas
Poplavne površine          Poplavne površine
17 Meta data Letne padavine
Annual Percipitation
  Padavinska karta
Karta števila dni s padavinami nad 20mm
       

20 Meta data

Mesta monitoringa EWN-SI na vodotokih
EWN-SI Monitoring Stations on Rivers
Mesta monitoringa EWN-SI na vodotokih    Mesta monitoringa EWN-SI na vodotokih
Monitoring EWN-SI na vodotokih - Pretoki
Monitoring EWN-SI na vodotokih - podatki kvalitete za EEA
   Mesta monitoringa EWN-SI na vodotokih Mesta monitoringa EWN-SI na vodotokih

21 Meta data

Mesta mon. EWN-SI na podzemnih vodah
EWN-SI Monitoring Stations on Groundwaters
Mesta mon. EWN-SI na podzemnih vodah    Mesta monitoringa EWN-SI na podzemnih vodah
Monitoring EWN-SI na podzemnih vodah - Nivo

Monitoring EWN-SI na podzemnih vodah - podatki kvalitete za EEA
   Monitoring EWN-SI na podzemnih vodah - Nivo Mesta mon. EWN-SI na podzemnih vodah

31 Meta data

Mesta mon. EWN-SI na jezerih
EWN-SI Monitoring Stations on Lakes
Mesta mon. EWN-SI na jezerih    Monitoring EWN-SI na jezerih - podatki kvalitete za EEA     Mesta mon. EWN-SI na jezerih

 V / I -

VPLIVI  /  IMPACT

19 Meta data

Skupna ocena kakovosti vodotokov
Combined Estimate of River Quality
Skupna ocena kakovosti vodotokov    Skupna ocena kakovosti vodotokov     Skupna ocena kakovosti vodotokov

 O / R -

ODGOVORI  /  RESPONSE

07 Meta data

Zavarovani vodni viri
Protected Water Resources
ZVV -odlok    Zavarovani vodni viri   Zavarovani vodni viri Zavarovani vodni viri

22 Meta data

Zavarovana območja narave
Nature Protected Areas
ZON -skupno
ZON -stanje
ZON -predlog
   Zavarovana območja narave   Zavarovana območja narave Zavarovana območja narave

23 Meta data

Varstvena območja vodnih virov
Protected Water Resource Areas
VOVV -skupno
VOVV -odlok
VOVV -predlog
   Varstvena območja vodnih virov   Varstvena območja vodnih virov Varstvena območja vodnih virov

29 Meta data

Občutljiva območja površinskih voda
Surface Water Sensitive Areas
Občutljiva območja površinskih voda    Občutljiva območja površinskih voda Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih čistilnih naprav Občutljiva območja površinskih voda Občutljiva območja površinskih voda

M / M -

MODELIRANJE  /  MODELING

98 Meta data

Vododeficitarna območja - WGS84
Water Deficit Areas - WGS84
Vododeficitarna območja - model WGS84          

99 Meta data

Vododeficitarna območja - GK5
Water Deficit Areas - GK5
Vododeficitarna območja - model Gauss-Krüger Cona 5 Vododeficitarna območja - shema modela       Vododeficitarna območja - model Gauss-Krüger Cona 5
 

. . .

           

ICON DWF - AutoDESK Drawing WEB Free Format DWF - AutoDESK Drawing WEB Free Format

Namesti / Setup    Setup WHIP! Button

ICON JPG - JPEG-JFIF Compliant Raster Graphic Format JPG - JPEG-JFIF Compliant Raster Graphic Format
ICON DOC - Microsoft Office97 Document Format DOC - Microsoft Office97 Document Format

MS Word 97/2000 Viewer

ICON XLS - Microsoft Office97 Spreadsheet Format XLS - Microsoft Office97 Spreadsheet Format

MS Excel 97/2000 Viewer

ICON MDB - Microsoft Office97 Database Format MDB - Microsoft Office97 Database Format
ICON DWG - AutoDESK Drawing Format (AutoCAD MAP - GIS) DWG - AutoDESK Drawing Format (AutoCAD MAP - GIS)