Logo LIFE Logo Natura2000 Logo Ljubljanica povezuje Ljubljanica povezuje Logo UL FGG Logo KSH

Ljubljanica povezuje

projekt: LIFE10 NAT/SI/000142

Obnovitev koridorja Ljubljanice in izboljšanje rečnega vodnega režima

Cilj projekta je izboljšati prehodnost in povezljivost Nature 2000 z obnovo funkcionalnosti Ljubljanice kot koridorja, ki povezuje dve območji Nature 2000: Ljubljansko barje in Sava–Medvode–Kresnice. Cilji projekta bodo doseženi z odpravo ovir za migracijo rib, z izboljšanjem vodnega režima in obnovitvijo habitatov, izboljšanjem vodne infrastrukture, upravljanja voda in z vzpostavitvijo hidrološkega nadzora. Ciljne vrste rib, katerih habitate naj bi izboljšali, so sulec (Hucho hucho L.), platnica (Rutilus pigus Heckel) in blistavec (Leuciscus souffia Risso).

Hidrotehnične ureditve se bodo najprej izvedle z zatesnitvijo vodnega praga Ljubljanice pred železniškim mostom čez Ljubljanico v Zalogu. S tem ukrepom se voda ob sušnih razmerah na pragu ne bo znižala in vodne razmere v mrtvici Ljubljanice gorvodno se bodo izboljšale. Obnovile in prenovile se bodo ribje steze na jezu pri Fužinskem gradu in ob zapornici pri Ambroževem trgu. S tem se bo omogočila migracija rib, ki je sedaj zelo ovirana in otežena. Na Ljubljanici pri Ambroževem trgu se bo prenovila zapornica. Sedanji verižni mehanizem dviganja zapornic omogoča bolj grobo uravnavanje zapornic in s tem posledično pretokov in gladin, kar povzroča hipno prekomerno praznjenje struge in gladin gorvodno. Nadgradnja oziroma izboljšava zapornice bo omogočala bolj fino reguliranje vodostajev vode Ljubljanice, predvsem pri nizkih vodostajih in v sušnem obdobju. To je življenjskega pomena, saj vzdrževanje pravšnje gladine Ljubljanice vpliva na celotni vodni režim Ljubljanskega barja.

Od stanja vodnega režima v Ljubljanici in pritokih so odvisni tako habitati v Naturi 2000 kot ribištvo, turistična plovba, odvodnja kanalizacijskega sistema VOKA, kmetijstvo in navsezadnje celotna infrastruktura. Pri nizkih vodostajih prihaja do izsuševanja in prekomernega posedanja tal, kar poslabšuje stanje na celotni infrastrukturi. V svojem bistvu je projekt večnamenski in večfunkcijski.

Projekt »Ljubljanica povezuje« povezuje Naturo 2000 in druge omenjene dejavnosti.

Parnik pluje v Ljubljano   Parnik pluje v Ljubljano (razglednica iz leta 1840)
Podprto s prispevkom LIFE+ finančnim instrumentom Evropske skupnosti