foto_brilly

MITJA BRILLY
Redni profesor za predmete s podro�ij

Hidrologija in Urejanje re�imov voda

Hajdrihova 28, soba 35
Tel.: (01) 425 33 24
Fax.: (01) 251 98 97
E-mail:
mitja.brilly@fgg.uni-lj.si

Biografija

Pomembnej�i projekti

Pomembnej�e publikacije

Bibliografija

 

Zadol�itve
blue-ball.gif (370 bytes) predstojnik Katedre za splo�no hidrotehniko,
blue-ball.gif (370 bytes) predsednik Slovenskega komiteja za hidrolo�ke raziskave (IHP UNESCO),
blue-ball.gif (370 bytes) predstojnik Interdisciplinarnega doktorskega �tudija Varstvo okolja
blue-ball.gif (370 bytes) �lan komisije za raziskovalno in razvojno delo UL

 

zadnja sprememba: 12.11.2012

nazaj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biografija

1965-1970 �tudent gradbeni�tva, GF Beograd
1970-1976 raziskovalec, In�titut za vodne vire Jaroslav �erni
1972-1976 podiplomski �tudij na Fakulteti za gradbeni�tvo, Univerza v Beogradu v Beogradu
1977 izvoljen za docenta za predmeta Regulacije vodotokov in Melioracije na FAGG v Ljubljani
1983 doktoriral na FAGG v Ljubljani, mentor prof. dr. Mladen Boreli
1983 izvoljen za izrednega profesorja za predmeta Hidrologija in Regulacije vodotokov
1983 - 1996 predstojnik hidrotehni�ne smeri FAGG
1989 predsednik organizacijskega odbora Mednarodnega simpozija IAHS Regionalizacija v hidrologiji
1989 izvoljen za rednega profesorja FAGG
1991 �lan znanstvenega komiteja HydroGIS93, Dunaj, 19-22.april, 1993
1991 predsednik Slovenskega komiteja IHP - UNESCO
1992-1995 slovenski koordinator mednarodnega Okoljskega programa za pore�je Donave
1970 - danes ve� kot 70 raziskav na podro�ju hidrologije, hidravlike in okolja
1970 - danes ve� kot 40 publikacij

�lan International Association for Hydraulic Research (IAHR),
�lan dru�tva Internatianal Association of Hydrological Sciences (IAHS),
�lan American Geophysical Union (AGU),
�lan European Geophysical Society,
�lan National Water Well Association,
ustanovni �lan In�enirske zbornice Slovenije,
�lan Dru�tva vodarjev Slovenije,
�lan Slovenskega zdru�enja za geodezijo in geofiziko - SZGG

gor

Pomembnej�i projekti

URBEM � Urban River Basin Enhancement Methods
KULTUrisk - KULTURisk: Knowledge-based approach to develop a cULTUre of Risk prevention
LIFE- Ljubljanica
Hidrolo�ka �tudija reke Mure
Pilot project on climate change: Building the link between Flood Risk Management planning and climate change assessment in the Sava River Basin � climate change scenarios and adaptation measures

gor

Pomembnej�e publikacije

gor