št. avtor naslov mentor/somentor vrsta študija
258 CUNJA Jan Časovna in prostorska analiza največjih hidroloških suš v Sloveniji izr. prof. dr. Mojca Šraj
asist. dr. Mira Kobold
UNI-BII-VOI