št. avtor naslov mentor/somentor vrsta študija
262 ZIMIC Klemen Analiza dinamike premeščanja plavin na odseku akumulacije HE Doblar doc. dr. Simon Rusjan
prof. dr. Matjaž Mikoš
UNI-BII-VOI
261 MATIČ Maja Primerjava dveh metod za analizo slik za določitev zrnavosti grobih agregatov in sedimentov prof. dr. Matjaž Mikoš
doc. dr. Nejc Bezak
UNI-BII-VOI
260 LAVTAR Katarina Vrednotenje ustreznosti enovitih hidroloških modelov za primer porečja Save izr. prof. dr. Mojca Šraj
doc. dr. Nejc Bezak
UNI-BII-VOI
259 JELEN Maja Hidrološka analiza kraških izvirov v Sloveniji doc. dr. Nejc Bezak
prof. dr. Matjaž Mikoš
UNI-BII-VOI
258 CUNJA Jan Časovna in prostorska analiza največjih hidroloških suš v Sloveniji izr. prof. dr. Mojca Šraj
asist. dr. Mira Kobold
UNI-BII-VOI