E-Acta hydrotechnica (ISSN: 1581-0267)

IZDANE ŠTEVILKE - od leta 2000 naprej / PUBLISHED VOLUMES - from the year 2000

Od leta 2000 naprej Acta izhaja tudi v elektronski obliki in objavlja strokovne in znanstvene članke s področja hidrotehnike in vodarstva. / From 2000 on, Acta also exists in electronic form and publishes scientific and professional papers related to water engineering and management.

18
2000

28

19
2001

30

20
2002

32

21
2003

34

22
2004

36

23
2005

38

24
2006

40

25
2012

42

26
2013

44

27
2014

46

28
2015

48
29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49

 

LETNIK 27, št. 47 (december 2014)/ VOLUME 27, No.47 (December 2014) - (odprta)

Open access Katarina ČESNIK, Simon RUSJAN:
Spremljanje dinamike vnosa in spiranja nitratnega dušika na porečju potoka Padež / Tracing nitrate nitrogen input-output dynamics at the Padež stream watershed
Open access Klaudija SAPAČ, Katarina ZABRET, Andrej VIDMAR, Matej SEČNIK, Mitja BRILLY:
Vpliv rečne zapornice na Ambroževem trgu na temperaturne in kisikove razmere v Ljubljanici / Impact of the river gate on the Ambrož Square on the temperature and oxygen conditions in the Ljubljanica River

LETNIK 27, št. 46 (junij 2014)/ VOLUME 27, No.46 (June 2014)

Open access Nino KRVAVICA, Vanja TRAVAŠ:
A comparison of method of characteristics and Preissmann scheme for flood propagation modeling with 1D Saint-Venant equations / Primerjava metode karakteristik in Preissmannove sheme poplavnih valov z 1D Saint-Venantovimi enačbami
Open access Manca PETEK, Mira KOBOLD, Mojca ŠRAJ:
Analiza nizkih pretokov vodotokov v Sloveniji z uporabo programa R in paketa lfstat / Low-flow analysis of streamflows in Slovenia using R software and lfstat package 
Open access Jure MARN, Jurij ILJAŽ:
Učinek koles na tok okoli prikolice tovornjaka / Effects of wheels on flow around truck trailer
Open access Tadej OSTANEK JURINA, Helena ŠOŠKO, Dušan ŽAGAR:
Primerjava modelov širjenja nafte na morju po metodah trajektorij in koncentracij / Comparison of trajectory and concentration methods in oil spill modelling at sea
Open access Klaudija SAPAČ, Mitja BRILLY:
Stroški varstva pred poplavami v Republiki Sloveniji/ Costs of flood protection in Republic of Slovenia

gor

LETNIK 26, št. 45 (december 2013)/ VOLUME 26, No.45 (December 2013)

Open access Mojca KOS DURJAVA, Boris KOLAR, Froukje BALK, Willie PEIJNENBURG:
Water Framework Directive and specific pollutants in surface waters in Slovenia / Vodna direktiva in posebna onesnaževala za površinske vode v Sloveniji
Open access Urban ČEPON, Renato BABIČ, Boris KOMPARE, Tjaša GRIESSLER BULC:
Analiza delovanja malih čistilnih naprav za odpadno vodo pri planinskih kočah / Performance analysis of small wastewater treatment plants for mountain lodges
Open access Nejc BEZAK, Mojca ŠRAJ, Simon RUSJAN, Mojca KOGOJ, Andrej VIDMAR, Matej SEČNIK, Mitja BRILLY, Matjaž MIKOŠ:
Primerjava dveh sosednjih eksperimentalnih hudourniških porečij: Kuzlovec in Mačkov graben / Comparison between two adjacent experimental torrential watersheds: Kuzlovec and Mačkov graben
Open access Katarina ZABRET:
Vpliv značilnosti drevesnih vrst na prestrezanje padavin / The influence of tree characteristics on rainfall interception
Open access Dušan ŽAGAR, Elvira DŽEBO, Gregor Petkovšek
Comparison of models MIKE3 and PCFLOW3D: Hydrodynamic simulations in the Gulf of Trieste / Primerjava modelov MIKE3 in PCFLOW3D: simulacije hidrodinamike v Tržaškem zalivu

LETNIK 26, št. 44 (junij 2013)/ VOLUME 26, No.44 (June 2013)
Open access Klara JARNI, Boris KOMPARE, Darko DREV, Tjaša GRIESSLER BULC, Aleksandra KRIVOGRAD KLEMENČIČ:
Effect of advanced oxidation processes (AOPs) on the biodegradability of municipal wastewater for its reuse in the textile industry / Vpliv naprednih oksidacijskih procesov (AOPs) na biorazgradljivost komunalne odpadne vode za njeno ponovno uporabo v tekstilni industriji
Open access Jaromir RIHA:
Safety problems of small embankment dams in the Czech Republic / Varnostni problemi malih nasutih pregrad na Češkem 
Open access Emília Bednárová, Marian Minárik, Danka Grambličková, Peter Panenka:
Geophysical, numerical and statistical methods as part of reviewing dam safety / Geofizikalne, numerične in statistične metode kot del ocene varnosti pregrad
Open access Mojca ŠRAJ, Nejc BEZAK, Mitja BRILLY:
Primerjava med klasičnimi univariatnimi verjetnostnimi analizami in bivariatnimi z uporabo funkcije kopula / Comparison between classical univariate frequency analysis and bivariate analysis with copula
Open access Sabina KOLBL, Blaž STRES:
Določanje bioplinskega potenciala peletov pšenične slame na laboratorijskem modelnem merilu in njihov vpliv na proces anaerobne presnove / Determination of lab-scale biomethane potential of wheat straw pellets and their influence on anaerobic digestion

gor

LETNIK 25, št. 43 (december 2012)/ VOLUME 25, No.43 (December 2012)
Naslovnica 25/43 Open access Rudi RAJAR, Andrej ŠIRCA, Mario KRZYK, Andrej VIDMAR, Matjaž ČETINA:  
Modeliranje 3D toka Save ob vtoku v kanal Nuklearne elektrarne Krško ter primerjava z meritvami / Modelling the 3D flow in the Sava River at the entrance to the inflow channel of Nuclear power plant Krško and comparison with measurements
Open access Simona PESTOTNIK, Tomaž HOJNIK, Mojca ŠRAJ:
Analiza možnosti uporabe distribuiranega dvodimenzijskega modela Flo-2D za hidrološko modeliranje / Analysis of the possibility of using the distributed two-dimensional model Flo-2D for hydrological modeling
Open access Olivera DOKLESTIĆ:
Application of performance indicators of water quality in specific water supply systems / Uporaba kazalcev uspešnosti za kakovost vode v specifičnih sistemih oskrbe z vodo
Open access Nataša SIRNIK, Gregor VILHAR, Andrej ŠIRCA, Rudolf RAJAR, Dušan ŽAGAR, Matjaž ČETINA:
Siporek: program za hitro oceno onesnaženosti vodotoka v primerih razlitij nevarnih snovi / Siporek: a computer program for simulating spills of hazardous chemicals in natural watercources
Open access Darko DREV, Jože PANJAN:
Učinkovito predhodno čiščenje mlekarskih odpadnih vod / Effective pre-treatment of dairy wastewaters

LETNIK 25, št. 42 (junij 2012)/ VOLUME 25, No.42 (June 2012)
Naslovnica 25/42 Open access Martin BOMBAČ:
Hidravlična raziskava gradbene jame HE Brežice na fizičnem modelu / Hydraulic research of the construction pit of HPP Brežice on a physical model
Open access Sašo ŠANTL, Julio ALTERACH, Daniel KOZELJ:
Razvoj informacijskega orodja za ugotavljanje učinkovitega hidroenergetskega potenciala / Development of an informatics tool for efficient hydropower potential determination
Open access Aleksandra KRIVOGRAD KLEMENČIČ, Mario KRZYK, Darko DREV, Damjan BALABANIČ, Boris KOMPARE:
Recycling of textile wastewaters treated with various combinations of advanced oxidation processes (AOP) / Recikliranje tekstilnih odpadnih voda očiščenih z različnimi kombinacijami naprednih oksidacijskih postopkov (AOP)
Open access Mojca ŠRAJ, Nejc BEZAK, Mitja BRILLY:
Vpliv izbire metode na rezultate verjetnostnih analiz konic, volumnov in trajanj visokovodnih valov Save v Litiji / The influence of the choice of method on the results of frequency analysis of peaks, volumes and durations of flood waves of the Sava River in Litija
Open access Gašper RAK, Matej MÜLLER, Sašo ŠANTL, Franci STEINMAN:
Uporaba hibridnih hidravličnih modelov v postopku načrtovanja hidroelekrarn na spodnji Savi / The use of hybrid hydraulic models in the process of hydropower plants design on the lower Sava

gor

LETNIK 24, št. 41 (december 2006)/ VOLUME 24, No.41 (December 2006)
Open Access Gregor KOLMAN, Matjaž MIKOŠ:
Tipi ribjih prehodov in pregled razmer v Sloveniji / Types of fishways and overview of situation in Slovenia
Open Access Matjaž Ličer, Dušan ŽAGAR, Maja JEROMEL, Jure JERMAN:
Modeliranje vodostaja morja z metodo nevronskih mrež na primeru neurnega vala v Tržaškem zalivu decembra 2008 / Neural network approach to sea-level modeling case study of a storm surge in the Gulf of Trieste in early December 2008
Open Access Anja HORVAT, Mitja BRILLY, Andrej KRYŽANOWSKI:
Vpliv izgradnje hidroenergetskih objektov na vodni režim / The impact of hydropower plants on the water regime
Open Access Dejan BOGATAJ, Matjaž MIKOŠ, Andrej KRYŽANOWSKI:
Predlog celovite ureditve obvodnega prostora HE Brežice / A proposal for integrated development of the water area of the Brezice HPP

LETNIK 24, št. 40 (junij 2006)/ VOLUME 24, No.40 (June 2006)
Open Access Simon RUSJAN, Matjaž MIKOŠ:
Dinamika premeščanja lebdečih plavin v porečjih / Suspended sediment transport dynamics in river basins 
Open Access Nataša ATANASOVA:
Avtomatizirano modeliranje jezer z uporabo podatkov in ekspertnega znanja: evalvacija aplikacij / Automated modelling of lakes from data and expert knowledge: evaluation of applications
Open Access Boris KOMPARE, Meta LEVSTEK, Nataša ATANASOVA:
Dva pristopa k modeliranju čistilne naprave za odpadno vodo /
Two approaches to wastewater treatment plant modelling
Open Access Darko DREV, Jože PANJAN:
Meritve in modeliranje procesnih vplivov substratov in filter medijev na čistilnih napravah s pritrjeno biomaso
/ Measurement and modelling of process impacts of substrates and filter media to the operation of wastewater treatment plants with fixed biomass

gor

LETNIK 23, št. 39 (december 2005) / VOLUME 23, No.39 (December 2005)
Open Access Mira KOBOLD, Anton ZGONC, Mojca SUŠNIK:
Nezanesljivost padavinskih meritev in napovedi pri modeliranju hudourniških poplav / Uncertainty of precipitation measurements and predictions in flash flood modelling
Open Access Nataša SMOLAR - ŽVANUT, Matjaž MIKOŠ, Barbara BREZNIK:
Vpliv zajezitve na reki Bistrici na vodni ekosistem / The impact of the dam in the Bistrica River on the aquatic ecosystem
Open Access Florjana ULAGA:
Monitoring suspendiranega materiala v slovenskih rekah / Monitoring of suspended matter in Slovenian rivers
Open Access Albin RAKAR, Neža KODRE:
Analiza stroškov in koristi ločenega zbiranja komunalnih odpadkov / Cost benefit analysis of separeted municipal waste collection

LETNIK 23, št. 38 (junij 2005) / VOLUME 23, No.38 (June 2005)
Open Access Renata JECL, Leopold ŠKERGET, Janja KRAMER:
Primerjava med Forcheimerjevim in Brinkmanovim modelom konvektivnega toka v porozni kotanji z robnoobmočno integralno metodo /
Comparison between the Forcheimer and the Brinkman model for convective flow in porous cavity with boundary domain integral method
Open Access Urška PETJE, Matjaž MIKOŠ, Bojan MAJES:
Modeliranje gibanja skalnih podorov - pregled / Modelling of rockfall motion - a review
Open Access Matjaž MIKOŠ, Mojca SPAZZAPAN:
Laboratorijska uporaba sledila za meritve dinamike premeščanja plavin v turbulentnih tokovih / Laboratory application of a satellite for measuring dynamics of sediment transport in turbulent flows
Open Access Mateja KLANEČEK, Igor ČUŠ, Tomaž HOJNIK:
Prodišča na Dravi med Markovci in Zavrčem ter možnosti učinkovitejših vzdrževalnih ukrepov / Gravelbars on the Drava river between Markovci and Zavrč and possibilities of more effective maintenance measures

gor

LETNIK 22, št. 37 (december 2004)/ VOLUME 22, No.37 (December 2004)
Open Access Jože KOTNIK, Dušan ŽAGAR, Rudi RAJAR, Milena HORVAT:
Modeliranje hidrodinamike in transporta živega srebra v Velenjskem jezeru - 2. del: Modeliranje in preverjanje modela / Modelling of hydrodynamics and mercury transport in lake Velenje - part 2: Modelling and model verification
Open Access Sašo KLEMENČIČ:
Uporaba modela PEARL za simulacijo emisije pesticidov v podtalnico Ljubljanskega polja / Usage of model PEARL for simulation of pesticide emission into the Ljubljansko polje groundwater
Open Access Matjaž MIKOŠ, Mitja BRILLY, Mihael RIBIČIČ:
Poplave in zemeljski plazovi v Sloveniji / Floods and landslides in Slovenia
Open Access Mojca SPAZZAPAN, Janko PETROVČIČ, Matjaž MIKOŠ:
Novo sledilo za monitoring dinamike premeščanja plavin v turbulentnih tokovih / A new tracer for monitoring dynamics of sediment transport in turbulent flows

LETNIK 22, št. 36 (november 2004)/ VOLUME 22, No.36 (November 2004)
Open Access Mojca ŠRAJ:
Določanje indeksa listne površine listnatega gozda na povodju Dragonje – 2.del: Rezultati in diskusija / Estimating Leaf area index of the deciduous forest in the Dragonja watershed – Part II: Results and discussion
Open Access Blažo ĐUROVIĆ, Matjaž MIKOŠ:
Preve
ntivno obvladovanje tveganj zaradi naravnih nevarnosti - Postopki v alpskih državah in v Sloveniji / Preventive management of risks due to natural hazards - Procedures in the alpine countries and in Slovenia
Open Access Lidija GLOBEVNIK, Andrej VIDMAR:
Zasnova integriranega ekspertnega informacijskega sistema za upravljanje z vodami v Sloveniji /
The concept of integrated expert information system for water management planning in Slovenia
Open Access Andrej ŠIRCA:
Toplotna obremenitev Save po izgradnji spodnjesavskih stopenj / Thermal load of the Sava river after construction of the lower Sava river cascade

gor

LETNIK 21, št. 35 (december 2003)/ VOLUME 21, No.35 (December 2003)
Open Access Mitja BRILLY, Luka ŠTRAVS, Gregor PETKOVŠEK, Mihael J. TOMAN:
Ekohidrološki procesi na zajemnem objektu za hidroelektrarno Plave, Slovenija / Ecohydrological processes on the intake structure of the Plave hydropower plant, Slovenia
Open Access Jože KOTNIK, Milena HORVAT, Vesna FAJON, Martina LOGAR, Nives OGRINC:
Modeliranje hidrodinamike in transporta živega srebra v Velenjskem jezeru –
1.del: živo srebro v jezerski vodi / Modelling of hydrodynamics and mercury transport in lake Velenje – Part I: Mercury in lake water
Open Access Mojca ŠRAJ:
Določanje indeksa listne površine listnatega gozda na povodju Dragonje – 1.del: Metode in meritve / Estimating leaf area index of the deciduous forest in the Dragonja watershed – Part I: Methods and measuring
Open Access Nataša SMOLAR-ŽVANUT, Ciril KRUŠNIK, Gorazd KOSI, Danijel VRHOVŠEK:
Uporaba perifitona in večjih vodnih nevretenčarjev pri določanju
ekološko sprejemljivega pretoka na reki Rižani, Slovenija / The use of periphyton and macrozoobenos in determination of ecologically acceptable flow for the Rižana River, Slovenia

LETNIK 21, št. 34 (november 2003)/ VOLUME 21, No.34 (November 2003)
Open Access Simon RUSJAN, Rok FAZARINC, Matjaž MIKOŠ:
Možnosti za revitalizacijo urbanih vodotokov na primeru Glinščice v Ljubljani / River rehabilitation of urban watercourses on the example of the Glinščica River in Ljubljana
Open Access Mitja BRILLY, Lidija GLOBEVNIK, Andrej VIDMAR:
Določitev ekohidrografskih območij v Republiki Sloveniji / Determination of the ecohydrographical regions in Slovenia
Open Access Gregor PETKOVŠEK, Matjaž MIKOŠ:
Meritve erozijskih procesov v eksperimentalnem  povodju Dragonje, JZ Slovenija /
Measurements of erosion processes in the experimental catchment of the Dragonja River, SW Slovenia
Open Access Matej URŠIČ, Boris KOMPARE:
Izboljšava obrazcev za račun hidravličnih trenjskih izgub za tok pod tlakom v ceveh krožnega prereza / Improvement of the hydraulic friction losses equations for flow under pressure in circular pipes

gor

LETNIK 20, št. 33 (december 2002)/ VOLUME 20, No.33 (December 2002)
Open Access Matjaž ČETINA, Mario KRZYK:
Matematično modeliranje toka Soče na obmo čju iztoka hidroelektrarne Plave II / Mathematical modelling of the Soča River flow in the area of the Plave II power plant outflow
Open Access Nataša ATANASOVA, Boris KOMPARE:
Uporaba odločitvenih dreves pri modeliranju čistilne naprave za odpadno vodo / The use of decision trees in the modeling of a waste water treatment plant
Open Access Matjaž ČETINA, Rudi RAJAR, Marina PINTAR, Fernando GONZALES-FARIAS:
Modeliranje onesnaževanja mehiških lagun s poljedelskih površin - prvi del: metodologija / Modelling of agricultural pollution in Mexican lagoons - Part 1: Methodology

LETNIK 20, št. 32 (november 2002)/ VOLUME 20, No.32 (November 2002)
Open Access Matjaž MIKOŠ, Andrej KRANJC, Branivoj MATIČIČ, Jakob MÜLLER, Jože RAKOVEC, Miljenko ROŠ, Mitja BRILLY
Hidrološko izrazje / Terminiology in hydrology

gor

LETNIK 19, št. 31 (december 2001)/ VOLUME 19, No.31 (December 2001)
Open Access Mojca ŠRAJ:
Uporaba šifranta padavinskih območij vodotokov Republike Slovenije za pripravo hidroloških modelov / The application of the watershed coding system of the Republic of Slovenia for hydrological modelling
Open Access Vesna ZUPANC, Miran VESELIČ, Peter CEPUDER:
Vpliv agregacije poroznega medija na prenos nitrata in amonija v zemeljskih kolonah / The influence of porous media aggregation on the nitrate and ammonium transport in soil columns
Open Access Mihael BRENČIČ:
Analiza normativnih ukrepov za zaščito virov pitne vode pred negativnimi vplivi s cest / Analysis of standardised measures for the protection of drinking water resources from negative impacts of roads

LETNIK 19, št. 30 (november 2001)/ VOLUME 19, No.30 (November 2001)
Open Access Mojca ŠRAJ:
Šifrant padavinskih območij vodotokov Republike Slovenije / Watershed coding system of the Republic of Slovenia
Open Access Dušan ŽAGAR, Rudi RAJAR, Andrej ŠIRCA, Milena HORVAT, Matjaž ČETINA:
Dolgotrajna 3D simulacija transporta in disperzije živega srebra v Tržaškem zalivu / Long-term 3D simulation of the transport and dispersion of mercury in the Gulf of Trieste
Open Access Gregor PETKOVŠEK:
Analiza razlik med metodami avtomatskega določanja razvodnic na primeru povodja Rokave / An analysis of the discrepancies between automatic catchment delineation methods in the case of Rokava watershed
Open Access Nataša SMOLAR-ŽVANUT:
Vloga perifitonskih alg pri določanju ekološko sprejemljivega pretoka vode v tekočih vodah / The role of periphytic algae in the determination of ecologically acceptable flow in running waters

gor

LETNIK 18, št. 29 (december 2000)/ VOLUME 18, No.29 (December 2000)
Open Access Anton BERGANT:
Kavitacijski tok med prehodnimi režimi v cevnih sistemih / Transient cavitating flow in piping systems
Open Access Matjaž ČETINA:
Dvodimenzionalno modeliranje toka s prosto gladino / Two-dimensional modelling of free surface flow
Open Access Edvard HÖFLER:
Turbina tipa Saxo - kombinacija cevne in Kaplanove turbine / Saxo type turbine - Combination of tubular and Kaplan turbine
Open Access Peter TARMAN, Dušan FLORJANČIČ, Boris VELENŠEK:
Vpliv kavitacije na karakteristike črpalke v treh kvadrantih / Cavitation influence on the three quadrant pump characteristics
Open Access Miha PIŠLJAR, Jože TROHA, Darko BENIGAR:
Celovita obnova male hidroelektrarne (primer rudniške elektrarne Mežica) / Integral refurbishment of mini hydro power plants (Case study of a Mine HPP)
Open Access Andrej ŠIRCA:
Toplotna obremenitev Save dolvodno od Trbovelj / Thermal load of the Sava River downstream from Trbovlje
Open Access Angus R. SIMPSON:
Optimizacija načrtovanja vodooskrbnih elementov z uporabo genetskih algoritmov / Optimization of design of water supply systems using genetic algorithms

LETNIK 18, št. 28 (november 2000)/ VOLUME 18, No.28 (November 2000)
Open Access Slavko GERČER:
Matematično modeliranje dvodimenzionalnih turbulentnih tokov v krivočrtnih koordinatnih sistemih / Mathematical modelling of two-dimensional turbulent flow in curvilinear coordinate systems
Open Access Gregor PETKOVŠEK:
Procesno utemeljeno modeliranje erozije tal / Process based soil erosion modelling
Open Access Primož RODIČ:
Hidravlična presoja vodostana HE Plave II / Hydraulic evaluation of the HPP Plave II surge tank
Open Access Uroš CERAR, Primož BANOVEC, Franci STEINMAN:
Hidravlična ustreznost merilnih mest za merjenje pretokov / Hydraulic verification of flow measuring sites
Open Access Marta VAHTAR, Boris KOMPARE:
Kakovost površinskih voda v vodnogospodarskih strokovnih podlagah za potrebe usklajevanja prostorskega planiranja / Surface water quality in water management studies and plans to be used in the harmonization process in spatial development

gor