Mojca �raj

MOJCA �RAJ
Docentka za podro�je Hidrologija

 

Hajdrihova 28, soba 32
Tel.:   (01) 42 54 052 (int. 210)
Fax.:  (01) 25 19 897
E-mail: mojca.sraj@fgg.uni-lj.si

Biografija

Pomembnej�e publikacije

Bibliografija

Zadol�itve:
blue-ball.gif (370 bytes)
Namestnica predstojnika Oddelka za okoljsko gradbeni�tvo
UL FGG
blue-ball.gif (370 bytes) Odgovorna urednica revije Acta hydrotechnica
blue-ball.gif (370 bytes) �lanica komisije za informatiko, knji�ni�arstvo in zalo�ni�tvo UL FGG
blue-ball.gif (370 bytes) Nacionalna predstavnica upravnega odbora COST projekta FloodFreq ES0901 "Evropski postopki za dolo�anje verjetnosti pojava poplav"
blue-ball.gif (370 bytes) Mentorica 3.letnika UNI B-VOI

blue-ball.gif (370 bytes) Urednica predstavitvenih strani:
   Katedre za splo�no hidrotehniko,
   tudija vodarstva in okoljskega in�enirstva ter
   Slovenskega zdru�enja za geodezijo in geofiziko.

zadnja sprememba: 11.09.2014

nazaj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biografija

1994-1998 strokovna sodelavka na FAGG v Ljubljani, Katedra za splo�no hidrotehniko
1995 diplomirala na Fakulteti za arhitekturo, gradbeni�tvo in geodezijo, Univerza v Ljubljani
1998-2003 asistentka-sta�istka za podro�ji Hidrologija in Urejanje voda na FGG
2000 magistrirala na Fakulteti za gradbeni�tvo in geodezijo, Univerza v Ljubljani
2003 doktorirala na Fakulteti za gradbeni�tvo in geodezijo, Univerza v Ljubljani
2003-2004 asistentka za podro�ji: Hidrologija in Urejanje voda na FGG
2004-2008 asistentka za podro�ji: Hidrologija in In�enirska hidrotehnika na FGG
2008-2011 asistentka za podro�ji: Hidrologija in In�enirska hidrotehnika na FGG
2008-danes docentka za podro�je Hidrologija

gor

 

�lanstva v organizacijah

gor

 

Nagrade in priznanja

gor

 

Organizacija in vodenje posvetovanj

gor

 

Pomembnej�e publikacije (po letnicah objave)

gor