acta_vel.jpg (3413 bytes)  ACTA HYDROTECHNICA  

Cilji in obseg / Aims and Scope

Acta hydrotechnica objavlja izvirne znanstvene članke, kratke znanstvene prispevke, pregledne znanstvene članke ter strokovne članke s področij: hidrologija, hidravlika, mehanika tekočin, inženirska hidrotehnika, urejanje voda, vodno gospodarstvo, ekološko inženirstvo, hidrotehnični objekti, izraba vodnih moči, pregradno inženirstvo, zdravstva hidrotehnika, zaščita voda, upravljanje z vodami ter tudi vodno pravo, inženirska geomorfologija, ekologija voda ter varstvo pred naravnimi nesrečami. Revija je v Sloveniji matična za področja hidrotehnike, vodarstva in okoljskega inženirstva. Revija utrjuje tudi svoje pedagoško poslanstvo, s katerim skrbi za prenos znanj in tehnologije v prakso. Izhaja dvakrat letno v tiskani (ISSN 0352–3551) in elektronski (ISSN 1581–0267) obliki. Tiskano revijo si izmenjujemo z drugimi slovenskimi in mednarodnimi revijami s podobno vsebino.

Acta hydrotechnica publishes original research papers, short communications, review papers and technical notes. The journal covers topics in hydrology, hydraulics, fluid mechanics, hydraulic engineering, water regulation, water resource management, ecological engineering, hydraulic structures, utilisation of hydropower, dam engineering, sanitary engineering, water protection, legislation related to water management, engineering geomorphology, water ecology and protection against natural disasters. This is the master journal in Slovenia for the fields of hydraulic engineering, hydrology and environmental engineering. The Journal also consolidates its academic mission by ensuring transfer of knowledge and technology into practice. The journal is published twice a year in printed (ISSN 0352-3551) and electronic (ISSN 1581-0267) form. The printed form of the journal is exchanged with other national and international journals covering similar topics.

Recenziranje / Peer Review Process

Vsak prispevek recenzirata vsaj dva mednarodno priznana strokovnjaka.

All manuscripts are subject to blind peer review by at least two internationally recognized experts.

Odprti dostop / Open Access Policy

Acta hydrotechnica je odprtodostopna revija pod pogoji Creative Commons. Vsi članki so dostopni vsem uporabnikom na spletu takoj po objavi. Dovoljena je nekomercialna uporaba in distribucija v katerem koli mediju, pod pogojem, da sta avtor in revija ustrezno citirana. Ob ponovni uporabi ali distribuciji originalnega dela morajo uporabniki jasno navesti tudi pogoje uporabe, pod katerimi je bilo originalno delo objavljeno.

Acta hydrotechnica is an open access journal under Creative Commons licence. All articles are available on the internet to all users immediately upon publication. Non-commercial use and distribution in any medium is permitted, provided the original work and the journal are properly cited. For any reuse or redistribution of a work, users must also make clear the license terms under which the work was published.

Izjava o etičnosti / Publication Ethics Statement

Uredniki revije Acta hydrotechnica se zavedamo problemov s poskusi plagiatorstva, zlorab in prevar v svetovni znanstveni literaturi, zato v celoti sledimo etičnim smernicam in standardom, ki jih je razvil odbor COPE (Committee for Publication Ethics).

As editors of the journal Acta hydrotechnica we are aware of the problem of plagiarism, fraud and misconduct in scientific publishing. Therefore, we support ethical publication and have fully endorsed the guidelines and standards developed by
COPE (Committee on Publication Ethics).