NAVODILA AVTORJEM / INSTRUCTIONS FOR AUTHORS

 Template   Predloga MS Word / MS Word template - English

 

1 Uredništvo revije Acta hydrotechnica sprejema prispevke v elektronski obliki. Prispevke pripravite z urejevalnikom besedil MS Word. Pri pripravi člankov uporabite že pripravljeno predlogo.

The editorial board of Acta hydrotechnica accepts contributions in electronic form. Contributions to the journal are to be written using the MS Word template.

2 Prispevki so napisani v slovenskem ali angleškem jeziku s povzetkom, ključnimi besedami in podpisi k slikam in preglednicam v obeh jezikih. Znanstveni prispevki in prispevki, ki so zanimivi za širšo strokovno in znanstveno javnost, naj bodo napisani v angleškem jeziku. Strokovni prispevki in prispevki, zanimivi za slovenski prostor, so praviloma napisani v slovenskem jeziku, saj je poslanstvo revije tudi ohranjanje in razvijanje slovenskega strokovnega izrazoslovja na področju vodarstva okoljskega inženirstva in hidrotehnike. Vsi prispevki so lektorirani, tako slovensko kakor tudi angleško besedilo. Za vsebino prispevkov in prevod v angleški jezik odgovarjajo avtorji.

Contributions are written either in Slovenian or English with the abstract, keywords, figure captions, and table headings to be in both languages. Scientific contributions and contributions of interest to a broader expert and scientific public should be written in English. Professional contributions that specifically concern Slovenia are generally written in Slovenian, because part of the Journal's mission is also to help maintain and develop Slovenian professional terminology in hydrology, hydraulic and environmental engineering. All contributions are proofread, including both the Slovenian and the English text. The author(s) are responsible for the content of their contributions and for their translation into English.

3 Dolžina prispevka je omejena na 30.000 znakov. / Contributions are limited to 30,000 characters.

4 Vsak prispevek naj vsebuje naslednje enote:
-
naslov prispevka
-
podatki o avtorju ali avtorjih
-
izvleček in ključne besede v obeh jezikih
-
glavno besedilo
-
zahvala (neobvezno)
-
pregled uporabljenih izrazov in oznak (neobvezno)
-
viri

Each paper should contain the following requisite elements:
-
title
-
full names of authors, their affiliations and addresses
-
abstract and keywords in both languages
-
the main body and conclusions
-
acknowledgements (if applicable)
-
terminology and notations (if applicable)
-
references

5 Naslov prispevka naj bo jasen, jedrnat in naj izraža bistvo prispevka. Dolžina naslova je največ 90 znakov. Podatki o avtorju obsegajo ime in priimek, poln naslov delodajalca in elektronski naslov.

The manuscript's title should be clear and concise, and should express the text's key message. It should be written in Slovenian and English, first in the language of the text itself. The length of the title should not exceed 90 characters. The author information should include full name, affiliation and email.

6 Kratek povzetek naj obsega največ 200 besed in naj strnjeno povzema celotni prispevek, vključno z zaključki. Če je prispevek napisan v slovenskem jeziku, naj bo izvleček najprej v slovenskem in nato še v angleškem jeziku. Dovoljena je uporaba britanske ali ameriške angleščine, ne pa tudi mešanica obeh.

A short abstract of no more than 200 words should summarise the main points of the paper including conclusions. If the paper is written in English, the abstract should be written first in English and then in Slovenian. If written in English, American and British style are both accepted, but not a mixture of both.

7 Glavno besedilo naj bo razdeljeno po decimalnem sistemu (1 PRVO POGLAVJE, 1.1 PRVO PODPOGLAVJE, 1.1.1 Zadnja poddelitev). Vire v besedilu navedemo z imenom avtorja in letnico objave (Manning, 1892), (Strickler in Nikuradse, 1924b), (Einstein et al., 1951), (Colebrook, 1932; 1934). Merske enote naj bodo v skladu z veljavnim sistemom SI. Datum naj bo podan na naslednji način: dan–mesec–leto (23. 4. 1998). Preglednice in slike v besedilu naj bodo skozi vse besedilo zaporedno oštevilčene z arabskimi številkami in naj se ne okrajšujejo (preglednica 1, slika 14). Praviloma je napis pri slikah in preglednicah dvojezičen. Če je slikovno gradivo privzeto iz drugega, že objavljenega dela, je treba ob opisu slike dodati tudi njen izvor. Enačbe v besedilu naj bodo oštevilčene z arabskimi številkami v okroglih oklepajih zaporedno skozi vse besedilo. Navajanje enačb naj v besedilu ne bo okrajšano (enačba (11)).

The main body should be divided into sections and subsections according to the decimal system (1 Section one, 1.1 Subsection one, 1.1.1 Final subsection). References in the text are given with the author’s name and the year of publication (Manning, 1892) (Strickler and Nikuradse, 1924b), (Einstein et al., 1951), (Colebrook, 1932; 1934). The international system (SI) should be used for all physical quantities. Dates should be given in the day-month-year format (23 April 2012). Illustrations (figures and tables) should be numbered consecutively throughout the text with Arabic numerals and should not be abbreviated (Table 2, Figure 4). In general, the figure captions and table titles should be bilingual. If an illustration is taken from another published source, the source should be given in the caption/title. Equations in the text should be numbered with Arabic numerals in parentheses consecutively throughout the text. References to equations in the text should not be abbreviated (equation (11)).

8 V besedilu uporabljeni viri morajo biti navedeni v abecednem vrstnem redu in neoštevilčeno, na koncu prispevka, enotno za oba jezika. Če je vir pisan v jeziku, ki ni angleški, naj naslovu vira v oklepaju sledi prevod naslova v angleščino, na koncu navedbe pa dostavek, v katerem jeziku je napisan, npr. (in Slovenian). V primeru, da ima vir doi številko, se ta obvezno doda.
 
All references used in the text should be listed alphabetically and unnumbered at the end of the manuscript. Please ensure that every reference cited in the text is also present in the reference list and vice versa. If the paper is written in English and the source is in another language, the title of the reference should be followed by an English translation in parentheses and at the end of the reference a note should be added on the original language, e.g. (in Slovenian). If the reference has doi number, it should be added.

-
Članki iz znanstvenih in strokovnih revij / Journal publications:
Bezak, N., Horvat, A., Šraj, M. (2015). Analysis of flood events in Slovenian streams. Journal of Hydrology and Hydromechanics 63(2), 134–144.
https://doi.org/10.1515/johh-2015-0014.
Pestotnik, S., Hojnik, T., Šraj, M. (2012). Analiza možnosti uporabe distribuiranega dvodimenzijskega modela Flo-2D za hidrološko modeliranje
(Analysis of the possibility of using the distributed two-dimensional model Flo-2D for hydrological modeling), Acta hydrotechnica 25(43), 85–103 (in Slovenian).

-
Knjige / Books:
Clark, I
.D. (2015). Groundwater Geochemistry and Isotopes. CRC Press, London, New York, 456 p.
Schumm, S.A., Mosley, M.P., Weaver, W.E. (1987). Experimental fluvial geomorphology. Wiley, New York, 413 p.
Brilly, M., Šraj, M. (2005). Osnove hidrologije. Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Ljubljana, 309 p. (in Slovenian)
.

-
Posamezni prispevki v knjigi / Chapter in a book:
Large, A.R.G., Petts, G.E. (1994). “Rehabilitation of River Margins” in P. Calow, G.E. Petts, Eds., The Rivers Handbook – Volume 2. Blackwell, Oxford, 401–418.

-
Zaključna dela / Thesis:
Kovačec, M. (2012). Hidrološki model Glinščice z modelom SWAT (Hydrologic model of Glinscica watershed with SWAT program). Unpublished Thesis, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 104 p. (in Slovenian).
Širca, A. (1996)
. Modeliranje hidrodinamike in transporta živosrebrovih spojin v Tržaškem zalivu (Modelling of Hydrodynamics and of Transport of Mercury Compounds in Trieste Bay). Unpublished Doctoral Thesis, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 164 p. (in Slovenian).

-
Objave, kjer je avtor pravna oseba (skupinski avtor) / Publications by legal personalities:
USACE (2000). Hydrologic modeling system HEC-HMS, Technical reference manual. US Army Corps of Engineers, Davis, CA, 138 p.
VGI (1993). Vodnogospodarski ureditveni načrt Save Dolinke – idejna zasnova (Water Management Master Plan of the Upper Sava River). VGI, Ljubljana, Report C-161 (in Slovenian).

-
Članki iz zbornika del / Papers in conference proceedings:
Krzyk, M., Pemič, A. (1995). Primjena vrtložnog prigušivača u hidrotehničkim sistemima pod tlakom (Application of Vortex Diode in Pressurised Hydrotechnical Systems). Proceedings of the 1st Croatian Conference on Waters "Sustainable Developement and Water Management", Dubrovnik, Book 2, 369–376 (in Croatian).

-
Dela, ki jim ni mogoče določiti avtorja / Works with unknown authors:
Zakon o varstvu okolja (1993). Uradni list RS, št. 32, 1234. Environmental Protection Act (in Slovenian).

- Spletne strani / Websites:
EEA (2016). EEA Report No 1/2016. Flood risks and environmental vulnerability - Exploring the synergies between floodplain restoration, water policies and thematic policies. Available at: http://www.eea.europa.eu/publications/flood-risks-and-environmental-vulnerability (assesed 11 April 2016).
ARSO (2017). Arhiv meritev (meteo.si). Dostopno na: http://www.meteo.si/met/sl/archive/ (pridobljeno 6. 3. 2017).

- Osebna komunikacija / Personal communication:
ICPVO (2011). Atributni podatki pedokartografskih enot. Message to: Kovačec, M. 13. 12. 2011. Osebna komunikacija.