IZMENJAVA - SLOVENIJA / EXCHANGE - SLOVENIA

Revijo Acta hydrotechnica prejema 52 organizacij v Sloveniji. We send Acta hydrotechnica to 52 adresses in Slovenia.
V zameno za našo revijo prejemamo 3 druge revije iz Slovenije. As an exchange we recieve 3 journals.

Organizacije v Sloveniji, ki prejemajo revijo Acta hydrotechnica / Organizations in Slovenia that recieve Acta hydrotechnica:

AGENCIJA RS ZA OKOLJE
Knjižnica
Vojkova 1 B
1000 Ljubljana
AGENCIJA RS ZA OKOLJE
Oddelek porečje reke Mure
Slovenska 2
9000 Murska Sobota
AGENCIJA RS ZA OKOLJE
Oddelek območja spodnje Save
Novi trg 9
8000 Novo mesto
AGENCIJA RS ZA OKOLJE
Oddelek za povodja Jadranskih rek z morjem
Pristaniška 12
6000 Koper
AGENCIJA RS ZA OKOLJE
Oddelek območja Savinje
Mariborska cesta 88
3000 Celje
AGENCIJA RS ZA OKOLJE
Oddelek za območje zgornje Save
Mirka Vadnova 5
4000 Kranj
AGENCIJA RS ZA OKOLJE
Oddelek porečja reke Drave
Krekova 17/II
2000 Maribor
AGENCIJA RS ZA OKOLJE
Oddelek za povodja reke Soče
Cankarjeva 62
5000 Nova Gorica
AGENCIJA RS ZA OKOLJE
Oddelek za območje srednje Save
Einspielerjeva 6
1000 Ljubljana
BIOTEHNIŠKA FAKULTETA
Oddelek za agronomijo
Jamnikarjeva 101
1000 Ljubljana
BIOTEHNIŠKA FAKULTETA
Centralna knjižnica
Jamnikarjeva 101
1000 Ljubljana
BIOTEHNIŠKA FAKULTETA
Oddelek za biologijo
Večna pot 111
1000 Ljubljana
BIOTEHNIŠKA FAKULTETA
Gozdarska knjižnica
Večna pot 2
1000 Ljubljana
BIOTEHNIŠKA ŠOLA MARIBOR
Vrbanska 30
2000 Maribor
CTK
Trg republike 3
1000 Ljubljana
DRAVSKE ELEKTRARNE
Obrežna ulica 170
2000 Maribor
DRUŠTVO VODARJEV SLOVENIJE
Hajdrihova 28c
1000 Ljubljana
Eko sklad
Bleiweisova 30
1000 Ljubljana
UNIVERZA V MARIBORU
FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO, PROMETNO INŽENIRSTVO IN ARHITEKTURO
Oddelek za gradbeništvo
Smetanova 17
2000 Maribor
FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO
Katedra za meteorologijo
Jadranska 19
1000 Ljubljana
FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO
Aškerčeva 6
1000 Ljubljana
FILOZOFSKA FAKULTETA
Oddelek za geografijo
Aškerčeva 2
1000 Ljubljana
GEODETSKI UPRAVA RS
Zemljemerska ulica 12
1000 Ljubljana
GEOGRAFSKI INŠTITUT ANTONA MELIKA
Gosposka ulica 13
1000 Ljubljana
GEOLOŠKI ZAVOD SLOVENIJE
Dimičeva 14
1000 Ljubljana
HIDROTEHNIK, VGP d.d.
Slovenčeva ulica 97
1000 Ljubljana
IBE d.o.o.
Knjižnica
Ulica heroja Bračiča 6
2000 Maribor
IBE d.o.o.
Sektor za gradbeništvo, arhitekturo in geodezijo
Hajdrihova 4
1000 Ljubljana
IEI d.o.o.
Ljubljanska 9
2000 Maribor
INŠTITUT JOŽEF ŠTEFAN
Jamova 39
1000 Ljubljana
INŠTITUT ZA HIDRAVLIČNE RAZISKAVE
Hajdrihova 28
1000 Ljubljana
INŠTITUT ZA VODE RS
Hajdrihova 28c
1000 Ljubljana
JP VODOVOD - KANALIZACIJA
Vodovodna cesta 90
1000 Ljubljana
KEMIJSKI INŠTITUT
Hajdrihova 19
1000 Ljubljana
KMETIJSKI INŠTITUT SLOVENIJE
Hacquetova 17
1000 Ljubljana
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
Direktorat za okolje
Dunajska 47
1000 Ljubljana
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
Direktorat za prostor, graditev in stanovanja
Dunajska 47
1000 Ljubljana
MURA - VGP d.d.
Lipovci 256B
9231 Beltinci
NACIONALNI INŠTITUT ZA BIOLOGIJO
Biološka knjižnica
Večna pot 111
1000 Ljubljana
NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA
Oddelek za materiale in metalurgijo
Aškerčeva 12
1000 Ljubljana
NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA
Oddelek za geologijo
Aškerčeva 2
1000 Ljubljana
SAVSKE ELEKTRARNE
Gorenjska cesta 46
1215 Medvode
SOŠKE ELEKTRARNE
Erjavčeva 20
5000 Nova Gorica
TURBOINŠTITUT
Rovšnikova 7
1000 Ljubljana
UNIVERZITETNA KNJIŽNICA MARIBOR
Gospejna 10
2000 Maribor
URBANISTIČNI INŠTITUT RS
Trnovski pristan 2
1000 Ljubljana
VGP DRAVA PTUJ
Žnidaričevo nabrežje 11
2250 Ptuj
VGP KRANJ
M. Vadnova 5
4000 Kranj
VGP NOVO MESTO
Ljubljanska cesta 36
8000 Novo mesto
VODNOGOSPODARSKI BIRO
Glavni trg 19 C
2000 Maribor
ZAVOD RS ZA VARSTVO NARAVE
Tobačna ulica 5
1000 Ljubljana
ZRC - SAZU
Novi trg 5
1000 Ljubljana
   

nazaj na osnovno stran    gor

 

Revije, ki jih dobimo v zameno za revijo Acta hydrotechnica: 

Acta carsologica - Krasoslovni zbornik
ISSN 0583-6050
ZRC SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa
Acta geographica Slovenica
ISSN 0351-1731
Geografski inštitut Antona Melika
Strojniški vestnik
ISSN 0039-2480
Fakulteta za strojništvo, UL
Fakulteta za strojništvo, UM
Zveza strojnih inženirjev Slovenije
Združenje kovinske industrije Slovenije

nazaj na osnovno stran    gor