Acta hydrotechnica (ISSN: 1581-0267)

IZDANE ŠTEVILKE / PUBLISHED VOLUMES

1-17
1983-1999

18-24
2000-2006

25
2012

42

26
2013

44

27
2014

46

28
2015

48

29
2016

50

30
2017

52

31
2018

54

32
2019

56
43 45 47 49 51 53 55 57

 

 

 

LETNIK 32, št. 57 (december 2019) / VOLUME 32, No.57 (December 2019)

Acta 32/57 Open access Martin MORLOT, Mitja BRILLY, Mojca ŠRAJ:
Characterisation of the floods in the Danube River basin through flood frequency and seasonality analysis / Analiza značilnosti poplav v povodju reke Donave s pomočjo verjetnostne analize in analize sezonskosti
download
Open access Gašper RAK, Matija BRENČIČ:
Optimizacija obratovanja verige hidroelektrarn na spodnji Savi v času poplavnih dogodkov / Optimization of HPPs chain operation on the Lower Sava during flood events
download
Open access Gorazd NOVAK, José M. Domínguez, Angelo TAFUNI, Matjaž ČETINA, Dušan, ŽAGAR:
Določitev koeficienta upora potopljenega telesa z uporabo metode SPH / Evaluation of the drag coefficient of a fully submerged body using SPH
download
Open access Vesna BERTONCELJ, Matjaž LIČER, Dušan ŽAGAR, Davide BONALDO:
Characterisation of low-frequency sea level oscillations in the Mediterranean sea / Določanje nizkofrekvenčnega nihanja morske gladine v Sredozemskem morju
download
Open access Ognjen BONACCI:
Air temperature and precipitation analyses on a small Mediterranean island: the case of the remote island of Lastovo (Adriatic Sea, Croatia) / Analize temperatur zraka in padavin na majhnem sredozemskem otoku: primer oddaljenega otoka Lastovo (Jadransko morje, Hrvaška)
download

LETNIK 32, št. 56 (junij 2019) / VOLUME 32, No.56 (June 2019)

Acta hydrotechnica 32/56 Open access Klaudija SAPAČ, Simon RUSJAN, Mojca ŠRAJ:
Vpliv računskih kriterijev na vrednosti recesijskih konstant nizkih pretokov v nehomogenem porečju v Sloveniji / Influence of calculation criteria on the values of low-flow recession constants in a non-homogenous catchment in Slovenia
download
Open access Jerneja ČEHOVIN, Dušan ŽAGAR:
Določanje stabilnosti skalometov, obremenjenih z valovanjem / Determining rock armour stability under the stress of wave loading
download
Open access Marko HOČEVAR, Lovrenc NOVAK, Gašper RAK:
Future needs for energy storage in the Alpine region / Prihodnje potrebe po shranjevanju energije v Alpskem prostoru
download
Open access Yaser GHAFOORI, Andrej KRYŽANOWSKI, Dejan ZUPAN
Static analysis of a high arch dam / Statične analize visoke ločne pregrade
download
Open access Maja MATIČ, Nejc BEZAK, Matjaž MIKOŠ
Določanje zrnavosti grobih agregatov in sedimentov z analizo slik / Optical granulometry of coarse aggregates and sediments
download

gor

LETNIK 31, št. 55 (december 2018) / VOLUME 31, No.55 (December 2018)

naslovnica 31/55 Open access Cenk SEZEN, Nejc BEZAK, Mojca ŠRAJ:
Hydrological modelling of the karst Ljubljanica River catchment using lumped conceptual model / Hidrološko modeliranje kraškega porečja Ljubljanice z uporabo enovitega konceptualnega modela
download
Open access Lidija GLOBEVNIK, Maja KOPRIVŠEK, Luka SNOJ:
Review of European databases of inland waters used in the MARS spatial database development for the purpose of multiple pressure analysis / Pregled evropskih podatkovnih zbirk o celinskih vodah, uporabljenih pri razvoju prostorske baze MARS, za namen analize več pritiskov hkrati
download
Open access Anja LEŠEK, Dušan ŽAGAR:
Uporaba metode sledenja delcev za modeliranje transporta in odmiranja Escherichie coli v morju / Use of the particle tracking method for modeling the transport and deceasing of Escherichia coli in the sea
download
Open access Tomaž PODOBNIKAR:
Palaeotopography concerning sea level changes to rethink past human activities in central Dalmatian islands area, Adriatic Sea / Paleotopografija, upoštevajoč spremembe gladine morja za spremljanje preteklih človekovih aktivnosti na otokih Srednje Dalmacije
download
Open access Anja SLAVIČ, Gabriela KALČIKOVA, Anita JEMEC KOKALJ, Andreja ŽGAJNAR GOTVAJN:
Biorazgradnja umetnega sladila saharin v površinskih in podzemnih vodah / Biodegradation of the artificial sweetener saccharin in surface waters and groundwaters
download

LETNIK 31, št. 54 (junij 2018) / VOLUME 31, No.54 (June 2018)

Acta hydrotechnica 31/54 Open access Katarina ZABRET, Mojca ŠRAJ:
Spatial variability of throughfall under single birch and pine tree canopies / Prostorska spremenljivost prepuščenih padavin pod krošnjama breze in bora
download
Open access Gašper RAK, Sara GROBLJAR, Franci STEINMAN:
Modeliranje poplavljanja urbanih površin / Flood modelling in urban areas
download
Open access Jure ZEVNIK, Marjeta KRAMAR FIJAVŽ, Daniel KOZELJ:
Učinkovita particija vodovodnih omrežij na merilna območja z uporabo teorije grafov / Efficient partitioning of water distribution networks using a graph-theoretical approach
download
Open access Vesna VIDMAR, Gregor PETKOVŠEK, Dušan ŽAGAR:
Simulation of fluid sloshing in a tank using the SPH and Pendulum methods / Simulacija pljuskanja kapljevine v cisterni po metodi hidrodinamike zglajenih delcev (SPH) in po metodah nihala
download
Open access Ognjen BONACCI, Tanja ROJE-BONACCI:
Analyses of the Zagreb Grič Observatory air temperatures indices for the period 1881 to 2017 / Analize indeksov temperature zraka observatorija Zagreb Grič za obdobje 1881-2017
download

gor

LETNIK 30, št. 53 (december 2017) / VOLUME 30, No.53 (December 2017)

Acta hydrotechnica 30/53 Open access Anouck VANRYKEL, Mario KRZYK:
Plastic marine pollution / Onesnaženje morja s plastiko
download
Open access Daniel KOZELJ, Marijan GORJUP, Marjeta KRAMAR FIJAVŽ:
Uporaba metode spektralnega razbitja grafov za zasnovo merilnih območij v vodovodnem omrežju / An application of spectral graph partition for designing district metered areas in water supply networks
download
Open access Gorazd NOVAK, Gašper RAK, Matjaž ČETINA, Dušan ŽAGAR:
Uporaba programa Dual SPHysics za 3D simulacije porušitve vodnega stolpca - Primerjava računskih časov procesorjev in grafične kartice / Application of Dual SPHysics code for 3D simulations of dam breakage - A comparison of computational times of the central and graphics processing unit
download
Open access Gašper RAK, Marko HOČEVAR, Franci STEINMAN:
Fluktuacije vodne gladine stoječega valovanja na sotočju dveh deročih tokov / Water surface fluctuations of standing waves at the supercritical confluence flow
download
Open access Marjan MODERC, Regina KOLENC, Sašo PETAN:
Natančnost lidarskih podatkov z vidika hidravličnega modeliranja površinskih voda / The accuracy of LIDAR data in terms of surface water hydraulic modelling
download

LETNIK 30, št. 52 (junij 2017) / VOLUME 30, No.52 (June 2017)

Acta hydrotechnica 30/52 Open access Miha KOVAČEC, Mojca ŠRAJ:
Uporaba modela SWAT za hidrološko modeliranje / Application of the SWAT model for hydrological modeling
download
Open access Nejc BEZAK, Klaudija SAPAČ, Matej SEČNIK, Sonja LOJEN, Metka PETRIČ, Simon RUSJAN:
Uporaba stabilnih izotopov kisika in vodika v hidroloških raziskavah: slovenske izkušnje / Applications of stable oxygen and hydrogen isotopes in hydrological research: Slovenian experience
download
Open access Rudi RAJAR, Matjaž ČETINA:
Calibration of three-dimensional model PCFLOW3D ‒ A comparison with measurements from the Yatsushiro Sea and the Sea of Japan / Umerjanje tridimenzionalnega modela PCFLOW3D ‒ Primerjava z meritvami v morju Yatsushiro in Japonskem morju
download
Open access Matej RADINJA, Primož BANOVEC, Joaquim COMAS MATAS,  Nataša ATANASOVA:
Modeliranje in ocena vplivov razpršenih ukrepov zadrževanja in ponikanja padavinske vode na odtok iz urbanega povodja / Modelling and evaluating impacts of distributed retention and infiltration measures on urban runoff
download
Open access Tilen KLEMENČIČ, Pija KLEMENČIČ, Miha ŽITNIK:
Učinkovitost zelenih mikroalg za čiščenje digestata / The efficiency of green microalgae for treatment of digestate
download

gor

LETNIK 29, št. 51 (december 2016) / VOLUME 29, No.51 (December 2016)

Naslovnica 29/51 Open access Edo ĐUVELEK, Nejc BEZAK, Mojca ŠRAJ:
Ali je april res vremensko najbolj muhast mesec v letu? / Is April really the month with the most changable weather?
download
Open access Arturo CIACCIONI, Nejc BEZAK, Simon RUSJAN:
Analysis of rainfall erosivity using disdrometer data at two stations in central Slovenia / Analiza erozivnosti padavin na dveh merilnih mestih v osrednji Sloveniji z uporabo podatkov z disdrometrov
download
Open access Mateja KLUN, Andrej KRYŽANOWSKI, Simon SCHNABL:
Uporaba metode odzivnih ploskev pri analizi hidrotehničnih objektov / Application of response surface method in analysis of hydraulic structures
download
Open access Sabina KOLBL:
Biološko čiščenje različno organsko obremenjene odpadne vode iz obrata za recikliranje in izdelavo PET, HDPE in LDPE plastičnih izdelkov /  Biological wastewater treatment of different organic loading from recycling and fabrication plant of PET, HDPE and LDPE plastic products
download
Open access Maja ŠTAJDOHAR, Mitja BRILLY, Mojca ŠRAJ:
Vpliv sonaravnih ukrepov na hidrogram odtoka z urbaniziranega prispevnega območja / The influence of sustainable measures on runoff hydrograph from an urbanized drainage area
download

LETNIK 29, št. 50 (junij 2016) / VOLUME 29, No.50 (June 2016)

Naslovnica 29/50   Foreword / Uvodnik download
Open access Ognjen BONACCI:
River – the bloodstream of landscape and catchment / Reka – življenjski tok krajine in porečja
download
Open access Günter BLÖSCHL:
Recent advances in flood hydrology – contributions to implementing the Flood Directive / Najnovejši napredek v hidrologiji poplav – prispevek k izvajanju poplavne direktive
download
Open access Jasna PLAVŠIĆ, Borislava BLAGOJEVIĆ, Andrijana TODOROVIĆ, Jovan DESPOTOVIĆ:
Long-term behaviour of precipitation at three stations in Serbia / Dolgoročne spremembe padavin na treh padavinskih postajah v Srbiji
download
Open access Marco BORGA:
Observation of hydrological and social responses to extreme precipitation using post-flood investigations / Opazovanje hidrološkega in sociološkega odziva na ekstremne padavine z raziskavami po poplavnih dogodkih
download
Open access Mojca ŠRAJ, Nejc BEZAK, Simon RUSJAN, Matjaž MIKOŠ:
Review of hydrological studies contributing to the advancement of hydrological sciences in Slovenia / Pregled hidroloških študij z vidika napredka hidrološke znanosti v Sloveniji
download

gor

LETNIK 28, št. 49 (december 2015) / VOLUME 28, No.49 (December 2015)

Acta hydrotechnica 28(49) Open access Mira KOBOLD, Andrej VIDMAR, Lidija GLOBEVNIK, Mitja BRILLY:
Razvoj hidrološkega modela porečja reke Bosne za simulacijo poplavnega dogodka maja 2014 v Bosni in Hercegovini / The development of the hydrological model for the Bosna River basin to simulate the flood event in May 2014 in Bosnia and Herzegovina
download
Open access Matjaž MIKOŠ, Peter MUCK, Vlado SAVIĆ:
The Sava River Channel Changes in Slovenia / Spremembe struge reke Save v Sloveniji
download
Open access Sašo PETAN, Andrej GOLOB, Marjan MODERC:
Hidrološki prognostični sistem Agencije Republike Slovenije za okolje / Hydrological forecasting system of the Slovenian Environment Agency
download
Open access Marko JAĆIMOVIĆ, Davor KVOČKA, Tanja TOFIL, Dušan ŽAGAR:
Wave parameterisation in modelling of emulsification / Parametrizacija valovanja pri modeliranju emulzifikacije nafte
download
Open access Matej SEČNIK, Mitja BRILLY, Andrej VIDMAR:
Razvoj in uporaba daljinsko vodenega čolna »Hi3« / Development and use of a remotely controlled boat »Hi3«
download

LETNIK 28, št. 48 (junij 2015) / VOLUME 28, No.48 (June 2015)

Acta hydrotechnica 28(48) Open access Urša LOTRIČ, Matjaž MIKOŠ, Aleš GOLJA:
Vodne športne dejavnosti v Triglavskem narodnem parku, Slovenija – 1. del Hidrološke osnove / Water-related sports activities in the Triglav National Park, Slovenia – Part 1 Hydrological fundamentals
download
Open access Urša LOTRIČ, Aleš GOLJA, Matjaž MIKOŠ:
Vodne športne dejavnosti v Triglavskem narodnem parku, Slovenija – 2. del Podnebne spremembe / Water-related sports activities in the Triglav National Park, Slovenia – Part 2 Climate change
download
Open access Ognjen BONACCI:
Podnebne spremembe – dvomi iz preteklosti in sedanjosti / Climate changes – dilemmas from the past and the present
download
Open access Urša VILHAR, Klemen KESTNAR, Andrej VIDMAR, Mojca ŠRAJ:
Meritve in modeliranje odtoka z dveh gozdnatih porečij na Pohorju / Measuring and modelling of runoff from two forested watersheds in Pohorje
download
Open access Sabina KOLBL:
Uporaba hidrolitskih encimov za optimizacijo anaerobne presnove na čistilni napravi / Usage of hydrolytic enzymes for wastewater treatment plant anaerobic digestion
download

gor

LETNIK 27, št. 47 (december 2014) / VOLUME 27, No.47 (December 2014)

  Open access Katarina ČESNIK, Simon RUSJAN:
Spremljanje dinamike vnosa in spiranja nitratnega dušika na porečju potoka Padež / Tracing nitrate nitrogen input-output dynamics at the Padež stream watershed
download
Open access Klaudija SAPAČ, Katarina ZABRET, Andrej VIDMAR, Matej SEČNIK, Mitja BRILLY:
Vpliv rečne zapornice na Ambroževem trgu na temperaturne in kisikove razmere v Ljubljanici / Impact of the river gate on the Ambrož Square on the temperature and oxygen conditions in the Ljubljanica River
download
Open access Nejc BEZAK, Matjaž MIKOŠ:
Estimation of design floods using univariate and multivariate flood frequency approach with regard to one wet year / Ocena projektnih pretokov z uporabo univariatnih ter multivariatnih metod s poudarkom na vplivu nadpovprečno mokrega leta
download
Open access Anja VIHAR, Mitja BRILLY, Mojca ŠRAJ:
Koincidenčna verjetnostna analiza visokovodnih valov na sotočju rek Soče in Vipave / Coincident frequency analysis of flood waves at the confluence of the Soča and the Vipava rivers
download
Open access Katarina ZABRET, Mitja BRILLY:
Hidrološka regionalizacija verjetnostnih analiz visokovodnih konic v Sloveniji / Hydrological regionalisation of flood frequency analyses in Slovenia
download

LETNIK 27, št. 46 (junij 2014) / VOLUME 27, No.46 (June 2014)

Open access Nino KRVAVICA, Vanja TRAVAŠ:
A comparison of method of characteristics and Preissmann scheme for flood propagation modeling with 1D Saint-Venant equations / Primerjava metode karakteristik in Preissmannove sheme poplavnih valov z 1D Saint-Venantovimi enačbami
download
Open access Manca PETEK, Mira KOBOLD, Mojca ŠRAJ:
Analiza nizkih pretokov vodotokov v Sloveniji z uporabo programa R in paketa lfstat / Low-flow analysis of streamflows in Slovenia using R software and lfstat package 
download
Open access Jure MARN, Jurij ILJAŽ:
Učinek koles na tok okoli prikolice tovornjaka / Effects of wheels on flow around truck trailer
download
Open access Tadej OSTANEK JURINA, Helena ŠOŠKO, Dušan ŽAGAR:
Primerjava modelov širjenja nafte na morju po metodah trajektorij in koncentracij / Comparison of trajectory and concentration methods in oil spill modelling at sea
download
Open access Klaudija SAPAČ, Mitja BRILLY:
Stroški varstva pred poplavami v Republiki Sloveniji / Costs of flood protection in Republic of Slovenia
download

gor

LETNIK 26, št. 45 (december 2013) / VOLUME 26, No.45 (December 2013)

Open access Mojca KOS DURJAVA, Boris KOLAR, Froukje BALK, Willie PEIJNENBURG:
Water Framework Directive and specific pollutants in surface waters in Slovenia / Vodna direktiva in posebna onesnaževala za površinske vode v Sloveniji
download
Open access Urban ČEPON, Renato BABIČ, Boris KOMPARE, Tjaša GRIESSLER BULC:
Analiza delovanja malih čistilnih naprav za odpadno vodo pri planinskih kočah / Performance analysis of small wastewater treatment plants for mountain lodges
download
Open access Nejc BEZAK, Mojca ŠRAJ, Simon RUSJAN, Mojca KOGOJ, Andrej VIDMAR, Matej SEČNIK, Mitja BRILLY, Matjaž MIKOŠ:
Primerjava dveh sosednjih eksperimentalnih hudourniških porečij: Kuzlovec in Mačkov graben / Comparison between two adjacent experimental torrential watersheds: Kuzlovec and Mačkov graben
download
Open access Katarina ZABRET:
Vpliv značilnosti drevesnih vrst na prestrezanje padavin / The influence of tree characteristics on rainfall interception
download
Open access Dušan ŽAGAR, Elvira DŽEBO, Gregor Petkovšek
Comparison of models MIKE3 and PCFLOW3D: Hydrodynamic simulations in the Gulf of Trieste / Primerjava modelov MIKE3 in PCFLOW3D: simulacije hidrodinamike v Tržaškem zalivu
download

LETNIK 26, št. 44 (junij 2013) / VOLUME 26, No.44 (June 2013)
Open access Klara JARNI, Boris KOMPARE, Darko DREV, Tjaša GRIESSLER BULC, Aleksandra KRIVOGRAD KLEMENČIČ:
Effect of advanced oxidation processes (AOPs) on the biodegradability of municipal wastewater for its reuse in the textile industry / Vpliv naprednih oksidacijskih procesov (AOPs) na biorazgradljivost komunalne odpadne vode za njeno ponovno uporabo v tekstilni industriji
download
Open access Jaromir RIHA:
Safety problems of small embankment dams in the Czech Republic / Varnostni problemi malih nasutih pregrad na Češkem 
download
Open access Emília Bednárová, Marian Minárik, Danka Grambličková, Peter Panenka:
Geophysical, numerical and statistical methods as part of reviewing dam safety / Geofizikalne, numerične in statistične metode kot del ocene varnosti pregrad
download
Open access Mojca ŠRAJ, Nejc BEZAK, Mitja BRILLY:
Primerjava med klasičnimi univariatnimi verjetnostnimi analizami in bivariatnimi z uporabo funkcije kopula / Comparison between classical univariate frequency analysis and bivariate analysis with copula
download
Open access Sabina KOLBL, Blaž STRES:
Določanje bioplinskega potenciala peletov pšenične slame na laboratorijskem modelnem merilu in njihov vpliv na proces anaerobne presnove / Determination of lab-scale biomethane potential of wheat straw pellets and their influence on anaerobic digestion
download

gor

LETNIK 25, št. 43 (december 2012) / VOLUME 25, No.43 (December 2012)
Naslovnica 25/43 Open access Rudi RAJAR, Andrej ŠIRCA, Mario KRZYK, Andrej VIDMAR, Matjaž ČETINA:  
Modeliranje 3D toka Save ob vtoku v kanal Nuklearne elektrarne Krško ter primerjava z meritvami / Modelling the 3D flow in the Sava River at the entrance to the inflow channel of Nuclear power plant Krško and comparison with measurements
download
Open access Simona PESTOTNIK, Tomaž HOJNIK, Mojca ŠRAJ:
Analiza možnosti uporabe distribuiranega dvodimenzijskega modela Flo-2D za hidrološko modeliranje / Analysis of the possibility of using the distributed two-dimensional model Flo-2D for hydrological modeling
download
Open access Olivera DOKLESTIĆ:
Application of performance indicators of water quality in specific water supply systems / Uporaba kazalcev uspešnosti za kakovost vode v specifičnih sistemih oskrbe z vodo
download
Open access Nataša SIRNIK, Gregor VILHAR, Andrej ŠIRCA, Rudolf RAJAR, Dušan ŽAGAR, Matjaž ČETINA:
Siporek: program za hitro oceno onesnaženosti vodotoka v primerih razlitij nevarnih snovi / Siporek: a computer program for simulating spills of hazardous chemicals in natural watercources
download
Open access Darko DREV, Jože PANJAN:
Učinkovito predhodno čiščenje mlekarskih odpadnih vod / Effective pre-treatment of dairy wastewaters
download

LETNIK 25, št. 42 (junij 2012) / VOLUME 25, No.42 (June 2012)
Naslovnica 25/42   Foreword / Uvodnik download
Open access Martin BOMBAČ:
Hidravlična raziskava gradbene jame HE Brežice na fizičnem modelu / Hydraulic research of the construction pit of HPP Brežice on a physical model
download
Open access Sašo ŠANTL, Julio ALTERACH, Daniel KOZELJ:
Razvoj informacijskega orodja za ugotavljanje učinkovitega hidroenergetskega potenciala / Development of an informatics tool for efficient hydropower potential determination
download
Open access Aleksandra KRIVOGRAD KLEMENČIČ, Mario KRZYK, Darko DREV, Damjan BALABANIČ, Boris KOMPARE:
Recycling of textile wastewaters treated with various combinations of advanced oxidation processes (AOP) / Recikliranje tekstilnih odpadnih voda očiščenih z različnimi kombinacijami naprednih oksidacijskih postopkov (AOP)
download
Open access Mojca ŠRAJ, Nejc BEZAK, Mitja BRILLY:
Vpliv izbire metode na rezultate verjetnostnih analiz konic, volumnov in trajanj visokovodnih valov Save v Litiji / The influence of the choice of method on the results of frequency analysis of peaks, volumes and durations of flood waves of the Sava River in Litija
download
Open access Gašper RAK, Matej MÜLLER, Sašo ŠANTL, Franci STEINMAN:
Uporaba hibridnih hidravličnih modelov v postopku načrtovanja hidroelekrarn na spodnji Savi / The use of hybrid hydraulic models in the process of hydropower plants design on the lower Sava
download

gor

   
IZDANE ŠTEVILKE - 2000-2006 / PUBLISHED VOLUMES - 2000-2006    

IZDANE ŠTEVILKE - do leta 1999 / PUBLISHED VOLUMES - till 1999