acta_vel.jpg (3413 bytes)  ACTA HYDROTECHNICA                     English
   O REVIJI 

pdf Predstavitev revije (v pdf obliki)


Cilji in obseg

Revija Acta hydrotechnica je odprtokodna mednarodna znanstvena revija, ki jo izdaja Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani. Revija objavlja izvirne znanstvene članke, kratke znanstvene prispevke, pregledne znanstvene članke ter strokovne članke. Področja, ki jih pokriva, so hidrologija, hidravlika, mehanika tekočin, inženirska hidrotehnika, urejanje voda, vodno gospodarstvo, ekološko inženirstvo, hidrotehnični objekti, izraba vodnih moči, pregradno inženirstvo, zdravstvena hidrotehnika, zaščita voda, upravljanje voda ter tudi vodno pravo, inženirska geomorfologija, ekologija voda ter varstvo pred naravnimi nesrečami. Revija je v Sloveniji matična za področja hidrotehnike, vodarstva in okoljskega inženirstva. Utrjuje tudi svoje pedagoško poslanstvo, s katerim skrbi za prenos znanj in tehnologije v prakso. Tiskano revijo si izmenjujemo z drugimi slovenskimi in mednarodnimi revijami s podobno vsebino.  

Objava

Revija ne zaračunava stroškov za predložitev, obdelavo in objavo prispevkov. Avtor, ki predloži delo v objavo, mora zagotoviti, da so vsi soavtorji videli in odobrili končno različico prispevka ter bistveno prispevali k njegovi vsebini. Avtorjeva dolžnost je, da prispevek umakne ali popravi. Avtorji morajo predložiti seznam virov in navesti vire finančne podpore. Avtorji z izjavo potrdijo, da je prispevek izvirno delo, ki še ni bilo objavljeno v drugi publikaciji oziroma ni v postopku za takšno objavo.  

Jezik

Prispevki so objavljeni v slovenskem ali angleškem jeziku. Povzetek, ključne besede in podpisi k slikam in preglednicam so objavljeni v obeh jezikih. Za vsebino prispevkov in jezikovno ustreznost so odgovorni avtorji. Vsi sprejeti članki so lektorirani.  

Pogostost izhajanja

Revija izhaja dvakrat letno v tiskani (ISSN 0352-3551) in elektronski (ISSN 1581-0267) obliki.

Recenziranje

Vsak prispevek recenzirata vsaj dva mednarodno priznana strokovnjaka z ustreznega področja. Če se recenziji bistveno razlikujeta, lahko urednik povabi še tretjega recenzenta. Avtorji so povabljeni, da predlagajo dva do tri recenzente, kar je uredniku v pomoč, ne pa obveza. Recenzenti opravijo recenzijo v roku štirih tednov po potrditvi.

Odprti dostop

Revija Acta hydrotechnica je odprtodostopna revija in izhaja v skladu s pogoji licence Creative Commons CC BY-NC-SA 4.0. Vsi prispevki so takoj ob objavi dostopni na spletu vsem uporabnikom. Dovoljena je nekomercialna uporaba in distribucija v katerem koli mediju, pod pogojem, da sta avtor in revija ustrezno citirana. Ob ponovni uporabi ali distribuciji originalnega dela morajo uporabniki jasno navesti tudi pogoje uporabe, pod katerimi je bilo originalno delo objavljeno.

Izjava o etiki objavljanja in zlorabah pri objavljanju

Uredništvo revije se zaveda problemov s poskusi plagiatorstva, zlorab in prevar v svetovni znanstveni literaturi. Zato uredniška politika revije pri svojem delu sledi priporočilom in standardom, ki jih je razvil Odbor za etiko objavljanja (COPE – Committee for Publication Ethics). Za zagotavljanje pravične prakse in visokih standardov sledimo naslednjim smernicam:
a. Uredniki:
Uredniki morajo zagotavljati uravnoteženost, objektivnost in poštenost pri izvajanju pričakovanih nalog, ne glede na spol, spolno usmerjenost, verska in politična prepričanja ter etnični ali geografski izvor avtorjev. Če gre za posebno številko revije, uredniki prispevke obravnavajo enako kot druge, tako da so prispevki sprejeti izključno na podlagi akademske kakovosti. Uredniki morajo v primeru pritožb slediti razumnim postopkom. Primere nepravilnosti morajo uredniki dokumentirati. Uredniki morajo avtorjem omogočiti, da se na pritožbe odzovejo. Na vse pritožbe se je treba ustrezno odzvati, ne glede na to, kdaj je bila izvorna objava odobrena. Uredništvo je dolžno dokumentacijo, povezano z nepravilnostmi, hraniti.
b. Recenzenti:
Recenzenti z objektivno in pravočasno recenzijo prispevajo k odločanju in pomagajo izboljšati kakovost objavljenih prispevkov. Recenzent mora prejete prispevke obravnavati po načelu zaupnosti. Recenzenti morajo informacije, ki jih dobijo od uredništva ali avtorjev, ohraniti kot zaupne ter prispevka ne smejo obdržati ali kopirati. Uredništvo morajo opozoriti glede objavljenih ali predloženih vsebin, ki so bistveno podobne tistim, ki so predmet recenzije. Recenziranje mora biti objektivno. Recenzenti morajo svoja mnenja jasno in argumentirano opredeliti tako, da bo avtor prispevek lahko izboljšal. Recenzent, ki se ne čuti dovolj usposobljenega za pregledovanje predloženega prispevka, je dolžan o tem obvestiti urednika in odstopiti od opravljanja recenzije. Recenzent ne sme pregledovati rokopisov, če gre za konflikt interesov, ki izvira na primer iz finančnega razmerja, razmerja sodelovanja ali drugega razmerja ali povezave s katerim koli avtorjem ali institucijo, in je dolžan o tem obvestiti urednika in po potrebi odstopiti od opravljanja recenzije.
c. Avtorji:
Plagiatorstvo v vseh svojih oblikah je neetično ravnanje pri objavljanju in ni sprejemljivo. Avtorji morajo potrditi, da istega prispevka niso hkrati predložili uredniški presoji drugih revij in da to ni bilo sprejeto v objavo v drugi reviji. Če se deli vsebine prekrivajo z vsebino, objavljeno ali predloženo drugje, morajo navesti ustrezni vir. Uredniku morajo predložiti izvod katerega koli prispevka, katerega vsebina se prekriva z vsebino predloženega prispevka ali je tej zelo podobna. Avtorji morajo potrditi, da je delo v predloženem prispevku izvirno, vsebine iz drugih virov pa so dolžni ustrezno navajati. Po potrebi morajo pridobiti ustrezna dovoljenje za reprodukcijo vsebin iz drugih virov. Avtorji morajo hraniti točne evidence glede predložitve svojega dela in po potrebi zagotoviti dostop do teh podatkov. Avtorji morajo razkriti morebitno navzkrižje interesov. Če avtor v svoji objavi najde večjo napako, mora o tem takoj obvestiti uredništvo revije ali založnika in sodelovati z njim pri popravi.

Uredniški odbor

Uredniški odbor revije sestavljajo glavni urednik, odgovorni urednik, tehnični urednik in člani Izdajateljskega sveta. Člani Izdajateljskega sveta prispevajo k sprejemanju programske zasnove revije ter rešujejo etična in druga vprašanja, povezana s standardi Odbora za etiko objavljanja (COPE).

Dušan Žagar - Univerza v Ljubljani - glavni urednik
Mojca Šraj - Univerza v Ljubljani - odgovorna urednica
Nejc Bezak - Univerza v Ljubljani - tehnični urednik

Izdajateljski svet (po abecednem vrstnem redu):
Željko Arbanas - Univerza v Reki, Hrvaška
Anton Bergant - Litostroj Power d.o.o, Slovenija
Ognjen Bonacci - Univerza v Splitu, Hrvaška
Mihael Brenčič - Univerza v Ljubljani, Slovenija
Renata Jecl - Univerza v Mariboru, Slovenija
Mira Kobold - Agencija Republike Slovenije za okolje, Slovenija
Mario Krzyk - Univerza v Ljubljani, Slovenija
Čedo Maksimović – Imperial College London, Združeno kraljestvo
Matjaž Mikoš – Univerza v Ljubljani, Slovenija
Nevenka Ožanić – Univerza v Reki, Hrvaška
Andre Paquier – IRSTEA, Francija
Gregor Petkovšek – HR Wallingford, Združeno kraljestvo
Dragan Savić - University of Exeter, Združeno kraljestvo
Andrej Širca - IBE, d.d., Slovenija

Indeksiranje

Scopus, International CONstruction DAtabase (ICONDA), COBISS, dLib, Google Scholar, Crossref, Ulrich's Web

Arhiviranje

Založnik zagotavlja dolgoročno elektronsko hrambo in dostop do vsebin revije, tudi če revija preneha izhajati.